Makaleler

SSCI ve AH-CI İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1) A Heterodox Community under the Siege of Sunni Islam in Turkey: The Tahtacis, Journal of Church and State, vol. 64, Issue 2, 2022, 215-239. (M. Ali Yolcu ile birlikte)

Metin: https://academic.oup.com/jcs/article-abstract/64/2/215/6310380?redirectedFrom=fulltext

2) Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Milli Folklor, S. 97, Mart 2013, s. 91-110.

Metin: Kent Kültüründe Deliler ve Anlatılar

3)  Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324.

 Metin: Fal-i Nebat Makale

4) Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20.

 Metin: Altay Türklerinin Destanlarında Ölüm Teması

5) Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159.

 Metin: Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosıf Kitabı

6) Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74.

 Metin: Yirtöşlik Destanının Tümen Tatar Varyantında Yardımcı Kahramanlar

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) The Effects of Modern Political Movements on Cultural Identity: The Case of Rites of Passage in Türkiye. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11 (37), 332-353. (Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu ile birlikte.)

Metin: The Effects of Modern Political Movements on Cultural Identity..

2) Folkloru En Küçük Halk Grubuna Odaklandırmak: Aile Folkloru, Karadeniz Araştırmaları, XVIII/70, s. 373-391.

Metin: Aile Folkloru

3) Türk Sinemasında Yeni Hayatın Eşiği: Haydarpaşa Garı Üzerine Değerlendirmeler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (1), s. 312-324. (Mustafa Dinç ile birlikte)

Metin: Türk Sinemasında Yeni Hayatın Eşiği Haydarpaşa Garı Üzerine Değerlendirmeler

4) Kültürel Ve Sosyal Davranışların Anlam Ve İşlev Dünyasına Bir Yolculuk: Davranış Folkloru, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2020, 13 (32), s. 1253-1777. (Buse Asena Demir ile birlikte)

Metin: Davranış Folkloru

5) Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, 12 (27), s. 501-515. (Melike Sağlam ile birlikte)

Metin: Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması

6) Trabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarından Bazılarının Halk Bilimsel İncelemesi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (22), s. 49-68.

Metin: Trabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarından…

7) Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2018, C. 4, S. 5, s. 155-165.

Metin: Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine

8 ) Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, 1 (1), s. 23-35.

Metin: Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği

9) Bir Erginlenme Ritüeli: Erik Çalmadan Gönül Çalmaya, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (21), s. 29-35.

Metin: Bir Erginlenme Ritüeli Erik Çalmadan Gönül Çalmaya

10) Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şubat 2018, 11 (55), s. 5-20.

Metin: Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratları

11) Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri, Folklor/Edebiyat, Şubat 2018, 24 (93), s. 93-103.

Metin: Çobanların Meslek Hukuku

12) Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Bilgisi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Ocak 2018, S. 61, s. 127-144.

Metin: Çobanların Geleneksel Veterinerlik Bilgisi

13) Kent Folkloruna Yöneliş ve Trabzon Kent Kültüründe Pazarcı Folklorunun Yeri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2018, 17 (1), s. 74-91.

Metin: Trabzon Pazarcı Folkloru

14) Trabzon Çevresinde Tütün Kaçakçıları ve Kolcular Etrafında Oluşan Anlatılar, TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017, 6(4), s. 2545-2564

Metin: Tütün Kaçakçıları ve Kolcu Anlatıları

15) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (2), s. 33-56.

 Metin: Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamaları

16) Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 111-137.

 Metin: Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış

17) “Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat, Uluslararası Karadeniz Havzası Folklor Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 19-42.

Metin: Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat

18 ) Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi, Karadeniz-Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2008, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

 Metin: Trabzon-Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası İnanışları

19) Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

 Metin: Hacivat ve Karagöz’ü Belli Dönemlere Tarihsel Kişilikler Olarak Bağlama

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

 Metin: Sözlü Edebiyat Konularının Ders Kitaplarındaki Yeri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir