Bilimsel Atıflar

Bilimsel çalışmalarıma yapılan atıfların 2022 yılı itibarı ile listesi aşağıdaki gibidir:

Atıf Yapılan Eser

Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (ISBN: 975-6618-64-7); 2. Baskı Konya 2011, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9) 3. baskı Konya 2014, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

Yapılan Atıflar

1) Keskin, A. (2012). Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi. Millî Folklor, S. 96, 5-18. (17)

2) Aça, M. (2007). Reşideddin Oğuznâmesi’nde Kadın. Millî Folklor, S. 76, 76-92. (87)

3) Ölçer Özünel, E. (2014). Kendine Dönüşen Kahraman: Oğuz Kağan Destanı’nda İktidar ve Kut. Millî Folklor, S. 104, 5-19. (19)

4) Aça, M. (2009). Oğuz Kağan ve Arı-Haan Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir?. Millî Folklor, S. 82, 59-72. (75)

5) Suiçmez, Y. (2008). Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı. Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildirileri, 536-554. (537)

6) Öztürk, A. (2008). Nûrmuhammet Andalıp ve Nesîmî Poeması. Electronic Turkish Studies, Vol. 3 Issue 7, 555-579. (557)

7) Yolcu, M. A. (2012). Köroğlu Destanı’nın Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme. Türk Dünyası Araştırmaları, S. 199, 149-160. (153)

8) Doğruyol, H. (2012). Epic ss A Literary Genre and the Turkish Epic Oguz Khan. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 172-196. (184)

9) Alizade, R. (2016). Moğol-Türkmen Siyasi Karşıtlığı Bağlamında Oğuznameler ve Ergenekon Destanı. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, S. 2, 13-31. (24)

10) Şayhan, F. (2016). Deli Dumrul Anlatısında Türk Düşün Sisteminin Görüntü Düzeyleri. Dede Korkut Okumaları, (ed. Ramazan Korkmaz), İstanbul: Kesit Yayınları, 147-160. (157)

11) Surur Çelepi, M. (2010). Dânişmend-nâme’de Rüyaların İşlevleri. Turkish Studies, 2010, 5/1, 263-280. (269)

12) Gömeç, S. (2009). Oğuz Kağan’ın Kimliği, Tarihte Oğuz Kağan ve Oğuz Kağan Destanları. Turkish Studies, Vol. 4/8, 133-145 (142).

13) Alıç, S. (2016). Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadının Siyasi ve Askeri Rolleri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 307-323. (311)

14) Aça, M. vd. (2017). Anonim Halk Edebiyatı. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (182).

15) Aça, M. (2017). Kaynaklar. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (109).

16) Aça, M. (2017). Bir Uygarlaşma Öyküsü: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı. Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, 3. b., İstanbul: Kripto Yayınları, 237-246. (241).

17) Easy Cengiz, S. (2015). Oğuznâme ve Şehnâme’de Yeryüzü ve Gökyüzü İmgeleri. II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 120-141, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

18) Atsız Gökdağ B., Üçüncü, M, (2007), Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Ankara: Akçağ Yayınları. (46).

19) Aça, M. (2009). Türk Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi. Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, İstanbul: Kriter Yayınları. (464).

20) Ata Yıldız, N. (2015). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar, Ankara: Akçağ Yayınları. (368)

21) Aça, M. (2004). Kaynaklar. Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 97-132 (109), Ankara: Grafiker Yayınları.

22) Aça, M. (2004). Anonim Halk Edebiyatı. Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 133-238 (182), Ankara: Grafiker Yayınları.

23) Gümüştepe, N. P., Ayaz, B. (2018). İslamı̇ Dönem Türk Destanlarında Kötülüğün Masal Unsurları İle Temsili: Battalnâme Örneği. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, S. 22, s. 77-97. (94).

24) Sağlam, S. (2015). Türkmenistan Sahasından Bir Kahramanlık Hikâyesi: Baba Rövşen. Alevilik Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 9, s. 169-209.  (173).

25) Çelepi, M. S. (2017). Türk Halk Kültüründe Rüya, Konya: Kömen Yayınları. (87)

26) Çelepi, M. S. (2017). Türk Kültür Evreninde Toy: Denizli Örneği, Konya: Kömen Yayınları. (303)

27) Eroğlu, G. (2018). Kazan Tatar Masalı Akıllı İhtiyar’da Değerler Çatışması ve Eğitimi. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, s. 336-342. (340).

28) Birkan Akhan, E. (2019). Oğuznȃmelerde Orun ve Ülüş Paylaşımı. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 27, s. 564-579. (573).

29) Seferli, A. (2000) Nurməhəmməd Əndəlibin “Baba Rövşən” Dastanı və Onun İdeya-Məzmun Xüsusiyyətləri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 20/2 Kış-Winter 2020, s. 491-504 (497).

30) Kolot, B. (2022). Türk Destanlarında Kurt. İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.

31) Büyükokutan Töret, A. (2022). Türk halk edebiyatının kaynakları. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. A. Yolcu), 109-163), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Denizin Çocukları (Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru), Türkiye Alim Kitapları Yayınları, Saarbrücken-Deutchland 2016. (ISBN: 978-3-639-81292-3)

Yapılan Atıflar

1) Kabak, T. (2017). Trabzon ve Rize’de Halk Takvimi. Takvim Kitabı, (Editör: E. Gürsoy Naskali, B. Yanıklar), İstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 93-114. (98).

2) Küçük, A. (2016). Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine: Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurulmaz?. Alevilik Araştırmaları Dergisi, S. 12, s. 1-9 (6).

3) Yolcu, M. A. (2018). Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (66)

4) Yolcu, M. A. (2018). Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, C. 11, S. 23, s. 90-95. (93)

5) Meriç, C. (2018). Bayramiç Yöresinde Avcılık Etrafında Oluşan İnanış ve Uygulamalar. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, C. 11, S. 23, s. 193-206. (194)

6) Yılmaz, B. (2018). Geleneksel Ekoloji Bilgisi Bağlamında Bir Çalışma Denemesi: Akçaabat Bölgesi Örneği. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, s. 342-346. (346).

7) Erol Çalışkan, Ş. S., Kabak, T. (2019). Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü, Ankara: Gece Akademi Yayınları. (33).

8) Ayaz, B., Günaydın, A. (2019). Zonguldak Madencilik Mesleği Geleneğine Bağlı Oluşan Memoratlar Üzerine Bir Değerlendirme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 26, s. 305-316. (306).

9) Yolcu, M. A., Aça, M. (2019). Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor. Folklor/Edebiyat, 2019/4, Cilt: 25, Sayı: 100, s. 861-872. (865).

10) Çiçek, E., Sungur, S., Seçer, B., Öztürk, S. (2020). Fish in ethnozoology, belief and health tourism, Acta Biologica Turcica, 33 (3), s. 172-179. (176).

11) Büyükokutan Töret, A. (2021). Hekimlik mesleğine ilk geçiş riti: Beyaz önlük giyme. Folklor/Edebiyat, Cilt: 27, Sayı: 4, 993-110.

12) Keskin. M. A. (2021). Artvin Şavşat Maden (Bazgiret) Köyü Marioba Şenliği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 36, 1277-1293.

13) Türker, D., Ergül, E. (2022). Türkiye ve Dünya’da bazı ülkelerdeki etno-ihtiyolojik uygulamalara örneklerle bakış. Acta Biologica Turcica, 35 (4), s. 1-11

14) Parlar, Z. (2022). Türkçede ahşap tekne yapımcılığına dair söz varlığı (Bartın/Kurucaşile örneği). Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, (ed. M. Aça, M. A. Yolcu), 511-544, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

15) Kızıldağ, H. (2016). Koruyucu varlığın hierofanik yansıması olarak nazarı engelleyen nesneler. Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, (ed. M. Aça, M. A. Yolcu), 433-452, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Millî Folklor, 2013, 97, s. 91-110.

Yapılan Atıflar

1) Kurtuluş, M. (2016). Osmanlı’nın Meczûbları ve Mecnûnları: Erken Modern Dönemde Hastaneler Ve Deliliğe Bakış. Millî Folklor, S. 110, s. 100-113. (107)

2) Pehlivan, G. (2017). Sayı Simgeciliğinden Kehânete Bir Meczup ve Eseri Âşık Cemâl ve Amasya Seyahatnâmesi. Millî Folklor, S. 115, 19-39. (20)

3) Çelik, A. (2016). Türkiye Türkçesi Atasözü ve Deyimlerinde Toplumun Delilik Algısı. Bartın Üniversitesi Edebiyat ve Toplum Sempozyumu 28‐30 Nisan 2016-Bildiriler Kitabı, C. 2, 449-465. (449)

4) Turhan Tuna, S. (2013). Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla’dan Derlenmiş Bir Efsane İle Kurumuş Ağaçlar Hikâyesinin Mukayeseli İncelemesi. Electronic Turkish Studies, Vol. 8 Issue 8, 1347-1361. (1350)

5) Bayraktar, B. (2017). Mekânın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 6/2, 925-935. (927)

6) Ertaylan, A. (2017). Bir Direniş / İsyan Biçimi Olarak ‘Delilik’ ve ‘Meczupluk’un Sinemadaki Temsili. 6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 May 2017, Vol. 5, s. 1025-1046. (1026).

7) Bayat, F. (2018). Türk Kültüründe Deli ve Delilik, İstanbul: Ötüken Yayınları. (20).

8) Arslan, M., Erdem, D. G. (2021). Deli ve delilik temalı anlatmaların bağlamsal çerçevesi – Denizli örneklemi, Milli Folklor, Cilt: 17, Sayı: 130, 120-131.

9) Özgen, M. (2022). Anadolu şehirlerinin delileri. Aylak, (Haz. E. G. Naskali), 55-88, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar”, Beden Kitabı, (ed. Emine Gürsoy-Naskali, Aylin Koç), s. 401-408, İstanbul: Kitabevi Yayınlar, 2015.

Yapılan Atıflar

1) Kınacı, C. (2017). Kazak Avulundan Kutlama Salonlarına, Popülerleşen Bir Kazak Geleneği: Tusavkeser Toyu. Millî Folklor, S. 115, 141-156. (149)

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir kına organizasyonu firmaları-hayal satıcıları-üzerine halk bilimsel değerlendirmeler. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2018, Çanakkale, Bildiriler Kitabı, İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, 103-111.

Yapılan Atıflar

1) Bak, G. (2021). Postmodern tüketim kültüründe evlilik teklifi organizasyonları üzerine bir araştırma: Duru Diyarbakır Organizasyon örneği. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, Vol.: 7, Issue: 27, 148-158.

Atıf Yapılan Eser

Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (26-28 Nisan 2013), (Ed. Veysel Usta ve diğerleri), İstanbul 2014, Akçaabat Belediyesi Kültür Yay., s. 651-668.

Yapılan Atıflar

1) Davulcu, M. (2015). Günümüzde Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı. Uluslararası Karadeniz Havzası Araştırmaları Dergisi, S. 2, 53-90. (74)

2) Davulcu, M. (2015). Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 12, 93-123. (113)

3) Kadoğlu, Y., Güner, Ö. (2018). Kıyı Çizgisi Değişimine Etkileri Açısından Yoroz Burnu – Sera Deresi Arasındaki Kıyı Sanat Yapıları. Studies of the Ottoman Domain, S. 15, 41-54. (43).

4) Alptekin, M. Y. (2020). Şalpazarı Örneğinde Doğu Karadeniz’de Temel Adının Kişi ve Sülale Adı Olarak Kullanımı Üzerine. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 28, 489-508. (505).

5) Genç, K., Türkay, O. (2021). Geleneksel halk ritüellerinden çağdaş gösterilere: Mayıs Yedisi Bayramı’nın organizasyon ve anlam dönüşümü. Uluslararası Turizm ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 35-47.

6) Ünalan, Ö. (2021). Türk kültüründe kuşburnu. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, 745-762.

7) Zengin, M. (2022). Marmara Denizi balıkçılarının çalışma ve sosyal hayatı. Journal of Research in Business, 7 (2), s. 376-404.

8) Alptekin, M. Y. (2022). Rumca’dan Türkçe’ye Themelıos’tan Temel’e Kişi Adında Bir Anadolu hikayesi. Doğu Karadeniz’de Toplum ve Kültür III, (ed. M. Y. Alptekin), 149-170, Ankara: Astana Yayınları.

Atıf Yapılan Eser:

1) Kadın Folkloru: Statü ve Famaj, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yayınları. (Prof. Dr. Mehmet Aça ve Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu ile birlikte) ISBN:978-605-7691-27-9

Yapılan Atıflar

1) Yolcu, M. A. (2020). Kutsaldan Ritüele Çanakkale Tahtacılarının Geleneksel Dünya Görüşü. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (81)

2) Suvağci, İ. (2021). Zayenda Civakî di Lorîyên Kurdî da (Kürtçe ninnilerde toplumsal cinsiyet). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 763-770.

3) Demiral, B. (2021). Kitap kapaklarında yer alan kirkitli dokumalar ve motifler. Arış, Sayı: 19, 68-87.

4) Yolcu, M. A. (2021). Halk hekimliği etnografya ve çocuk, O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 227-241, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

5) Tavfeq, N. (2022). Erbil yöresi mutfak kültürü üzerine bir araştırma. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15 (37). s. 91-113.

6) Özakın, D. (2022). Baba Yaga: Rus folklorunda cadı ve anne arketipi bağlamında yaşlanan kadın bedeninin şeytanlaştırılması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15 (37). s. 151-165.

7) Çelik, A. (2022). Türk Folklorunda Levirat. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

8) Tawfeq, N. B. (2022). Irak Erbil Bölgesi Kadın Folkloru. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Yapılan Atıflar

1) Uygur, A., Göral, R., İsmail, B. (2015). Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 34, s. 95-105. (98).

2) Şahin, S., Özdemir, Ö. (2018). İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 563-583. (566)

3) Büyükokutan Töret, A. (2014). Geleneğin Süzgecinde Teke Yöresi Delbekçi Kadınları. Türklük Bilimi Araştırmaları, XXXVI/Güz, 369-388. (378)

4) Sarpkaya, S. (2004). Batı Mitolojisine On Dakika Ara Beyaz Perdede Türk Mitolojisi: 2004- 2014 Arası Türk Korku Filmlerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi. II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi, 215-231. (228)

5) Eğilmez, B. (2016). Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?. Monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 6, 52-86.

6) Dursun, A. (2018). Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filminde Büyülü Gerçekçilik. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5 (30), 4000-4008. (4002).

7) Çelik, A. (   ) “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Karagöz ve Hacivat’a İlişkin Anlamlandırmalarının İncelenmesi”, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 48, S. 221, s. 37-49. (47).

8) Dönmez, A., Becerikli, R. (2019). Gölge Oyunu Filminde Geleneksel Türk Seyir Sanatları’nın Yansımaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 430-452. (432).

9) Durmaz, U. (2020). Dijital Kültür Çağında Geleneksel Türk Tiyatrosu (Gölge Oyunu ve Ortaoyunu). Dijital Kültür-2 Yeni Medya – Küreyerelleşme – Hibritleşme – Dil – Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları, (Ed. Fatih Balcı), İstanbul: Arı Sanat Yayınları, s. 123-176. (140)

10) Özdemir Riganelis, G. (2022). Kukla Kabare’de bir Karagöz gölgesi: Dayı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), s. 1520-1550.

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324.

Yapılan Atıflar

1) Kayalık Şahin, D. (2015). Cönk Terimi Vve Cönkler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Electronic Turkish Studies, Vol. 10 Issue 12, 709-726. (715)

2) Gülhan, A. (2015). Türk Kültüründe Fal ve İsimlerle İlgili Bir Manzum Falname Örneği. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 15, 195-222. (208)

3) Gülhan, A. (2016). Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnâmesi Örneği. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 16, 145-166 (154).

4) Avcı, İ. (2020). Türk Edebiyatında Manzum Nebat (Meyve, Sebze, Çiçek) Falları ve Yeni Bir Nebat Falnamesi. Cemal Aksu Armağanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., s. 597-638. (609)

5) Göre, Z. (2021). Bir meyveden daha fazlası: Limon/klasik Türk edebiyatı metinlerinde tespiti ve anlam çerçevesi. Littera Turca-Journal of Turkish Language and Literature, Cilt: 7, Sayı: 4, 1250-1274.

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalar (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul 2005, Kum Saati Yay. (ISBN: 975-6199-16-4)

Yapılan Atıflar

1) Saritas, S. (2011). The Importance of Wheat in Teething Celebration in Turkish Culture. International Journal of Sociology and Anthropology, Vol. 3(4), pp. 120-126. (121)

2) Büyükokutan Töret, A. (2017). Muğla Alevi Türkmen Kültürü, Konya: Kömen Yay. (296)

3) Celepoğlu, S. (2020). İnanç ve Gelenek – Trakya’da Amuca Folkloru, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (128)

4) İrmak, C. (2020). Eşiklerde Kozmik Dokunuş. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, s. 49-55. (53)

5) Taş, E. (2020). Türk Halk Kültüründe “Buğday/Bulgur” Üzerine Bir İnceleme. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, s. 286-306. (302)

6) Ayaz. B. (2021). Türkiye’de çocuk folkloru çalışmaları üzerine bir deneme. O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 53-66, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

7) Yolcu, M. A. (2021). Halk hekimliği etnografya ve çocuk, O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 227-240, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Aça, M. (2014). Köroğlu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Köroğlu Kitabı, (Ed. S. Koz), 539-589, İstanbul, Kitabevi Yayınları.

Yapılan Atıflar

1) Bekki, S. (2016). Bekir İşlek’in Düziçili Aşıklardan Derlediği Köroğlu Kolları. Uluslararası International Köroğlu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bolu 2016, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER Yay., 653-662.

2) Özdamar, F. (2021). Kiziroğlu Mu, Mısıroğlu Mu? Hasım Mı, Hısım Mı? Köroğlu’nun Anadolu ve İran Türkleri anlatmalarında bir kahramanın isim ve rol karmaşası. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, 132-169.

3) Şimşek, S. (2022). Tarihî çizgi roman kahramanı olarak Köroğlu. Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, (ed. M. Aça, M. A. Yolcu), 453-472, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

1) “Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri”, Halk Bilimi El Kitabı, (Editör: Mustafa Aça), 2. Baskı, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları. (Dr. Berna Ayaz ile birlikte)

Yapılan Atıflar:

1) Erol Çalışkan, Ş. S., Kabak, T. (2019). Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü, Ankara: Gece Akademi Yayınları. (63).

Atıf Yapılan Eser

Doğum Sonrasında Hediyeleşme-Balıkesir Örneği, Hediye Kitabı, (Ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2007, s. 391-395.

Yapılan Atıflar

1) Dursun, A. (2016). Türk Halk Hukuku, İstanbul: Ötüken Yay. (91)

2) Ergöz, R. (2021). Van Gölü havzası geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm) inanış ve uygulamalarında yardımlaşma ve dayanışma kültürü. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 149-168, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

3) Kılıçer, T., Paç Çelik, E. (2022). Bebeğimin konforu için en iyi markayı seçmeliyim! Annelerin karar verme tarzları üzerine bir araştırma. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), s. 38-62.

Atıf Yapılan Eser

Trabzon Şalpazarı Çepnileri ile Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 Kış, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

Yapılan Atıflar

1) Küçük, A. (2014) Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara: Gece Kitaplığı Yay. (32)

2) Karakaş, R. (2013). Diyarbakır’da Bebeğin İlkleri: Hedik, Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 16, s. 74-88. (76).

3) Bulut, M. (2017). Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları?. Turkish Studies, Vol. 12/21, 121-132. (126)

4) Kürkan, F. (2019). Giresun’da Türk Su Kültünün İzleri. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (ASBİDER), Cilt: 6, Sayı: 16, s. 109-130. (119).

5) Özey, D. (  ) “Türkiye’de Yayımlanan Çuvaş Türkçesi, Edebiyatı ve Folkloruna İlişkin Çalışmalar Üzerine Bibliyografya Denemesi”, Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi (IJVUTS), 2 (3), s. 150-175. (157).

6) Çelik, T. (2022). Şamanistik köken bağlamında aydaş aşı geleneği: Uşak ili örneği. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 5 (2), s. 217-234.

7) Alsaç, F. (2022). Mitolojik bir sağaltma bağlamında diş buğdayı/hediği töreni. Mitoloji Araştırmaları IV, (ed. İ. Gümüş), 137-152, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri. Folklor/Edebiyat, S. 93, 2018/1, s. 93-103.

Yapılan Atıflar

1) Tan, N. (2018). Çoban Kültürü Söz Varlığı Üzerine Bir Sözlük. Türk Dili, S. 797, 90-97. (90).

 

 

Atıf Yapılan Eser

Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2018.

Yapılan Atıflar

1) Yolcu, M. A. (2018). Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, C. 11, S. 23, s. 90-95. (93)

2) Erol Çalışkan, Ş. S., Kabak, T. (2019). Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü, Ankara: Gece Akademi Yayınları. (112).

3) Gündüz Alptürker, İ. (2022). Derviş Zaim’in Devir Filminin Halk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi: Yünüm Böğet Şenliği, Milli Folklor, Cilt: 17, Sayı: 135, 119-134.

4) Büyükokutan Töret, A., Söğüt, Z. (2022). Çobanlık ve hayvancılıkta insansız hava aracı kullanımı ile dijital dönüşüm: Eskişehir örneği. Kültür Araştırmaları Dergisi, 15, s. 300-320.

Atıf Yapılan Eser

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kurt Ağzı Bağlama Uygulaması Üzerine Tespitler. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi-Sempozyum Özel Sayısı-, 2016, S. 7, s. 26-34.

Yapılan Atıflar

1) Tek, R. Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları, Kömen Yayınları, Konya 2018. (56).

2) Kolot, B. (2022). Türk Destanlarında Kurt. İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.

Atıf Yapılan Eser

Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, (Ed. Gazanfer İltar), c. 2, Ankara 2009, s. 636-646.

Yapılan Atıflar

1) Emeksiz, A. (2015). Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler. Turkish Studies, 10 (8), 987-1024. (1000)

2) Çıblak Coşkun, N., Kırmızı, Ö. (2016). Mersin Yöresinden Mahallî Bir Fıkra Tipi Örneği: Erdemlili Mudahhar. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 31, 27-42. (31; 32)

3) Küçük, A. (2014). Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi. Ankara: Gece Kitaplığı Yay. (139)

4) Kardaş, C. (2018). Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, S. 17, 87-106. (92).

5) Ünal, M. S., Aktepe, Y. (2021). Erzincan Üzümlü’de yerel bir fıkra tipi: Çöçem Fikri. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 60-73.

Atıf Yapılan Eser

Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20.

Yapılan Atıflar

1) Bayraktar, Z. (2014). Altay Türklerinin Destanı Maaday Kara’da Kadın Kara Şaman Tipi Bağlamında Abram Moos Kara Taacı Karakteri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler. Siberian Studies (SAD), 2 (5), 1-24. (12)

2) Aygün, E. (2015). Türk ve İskandinav Destanlarında Öldükten Sonra Dirilenler. II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 36-48 (46), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

3) Öncül, K. (2018). Deli Dumrul Hikayesine Yeni Yaklaşımlar. Türkbilig, 36, 159-166.

4) Uzun, Y., Bašić, Z. (2021). Boşnak destanlarının içerik ve Türkçe söz varlığı açısından değerlendirilmesi. Geçmişten Geleceğe Avrasya, (ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 414-438, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74.

Yapılan Atıflar

1) Kefeli, A. (2011). “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia”, Slavic Review, Summer 2011, Vol. 70, No. 2 , pp. 373-398. (381)

2) Yıldırım, S. (2014). G. N. Potanin’in Kazak Türkleri Arasında Derlemiş Olduğu Er Töstik (Er Töştük) Anlatıları Hakkında. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3 (9), 75-102. (81)

3) Bars, M. E. (2017). Veysel Karani ile İlgili Menkıbeler ve Romanlar – Metinlerarası İnceleme, Ankara: Son Çağ Yayınları.

4) Çelikten, H. (2021). Destandan halk hikâyesine geçişte değişen kutsalla irtibatlı yardımcı kahraman tercihi. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 6, 107-121.

5) Yıldırım, S., Hallaç, A. T. (2022). Altay Tıvaları ve Er Töştük anlatısının Altay Tıva varyantı: Bay Nazar. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15 (37), s. 1-21.

6) Bayrakdarlar, T. (2022). Türkmen ve Azerbaycan masallarında mitolojik kuş motifi: Simurg / Zümrüd. Söylem Filoloji Dergisi, 7 (15), s. 533-552.

7) Yılmaz, B. (2022). Türk halk anlatılarında devler ve devlerin mitolojik ana ile ilişkisi. SOBİDER-Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (60), s. 163-171.

8) Kolot, B. (2022). Türk destanlarında kurt. İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.

9) Balcı, S. (2022). Sembolik yolculuğu kültler üzerinden okumak: İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade öyküsü. Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, (ed. Aça, M., Yolcu, M. A.), 473-494, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

10) Özcan Güler, D. (2022). Kazak kahramanlık destanları. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

Yapılan Atıflar

1) Eyüp, B., Uzuner Yurt, S., Stebler, M. Z. (   ). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies, 7 (1), 1119-1131. (1125)

2) Uğurlu, M. (2021). Kuzey Makedonya’nın Aşağı Banisa ve Dorfullu köylerinde tespit edilen bazı mânilerin tematik ve yapısal analizi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 33, 107-116.

3) Uğurlu, M. (2021). Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Gostivar şehrinde yaşayan Türklerin kayıt altına alınmamış düğün türküleri. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 36, 1265-1276.

Atıf Yapılan Eser

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış. Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159.

Yapılan Atıflar

1) Daşdemir, Ö. (2012). Halk Hikâyesi Olarak Yusuf ile Züleyha, İstanbul: Fenomen Yay. (53).

2) Šiljak-Jesenković, A. (2014). Kazivanje O Jusufu: Od Kur’anskog Prototeksta Do Kratkih Poetskih Formı U Dıvanskoj Poeziji Bošnjaka”, Prilozi Za Orijentalnu Filologiju,  Issue 64, 133-166. (153)

3) Tavukçu, O. K. (  ). Şeyyad Hamza. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 39, 105. (105)

4) Siljak Jesenkovic, A. (2014). Hulûsî-i Dârendevî Dîvânı’nda Aşk Mesnevîlerinin Unsurları. Somuncubaba İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi, S. 164, 15-18. (18)

5) Yılmaz, G. (2013). Türkiye’deki Kazan-Tatar Türkçesi Çalışmaları Üzerine Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi. TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S. 2, s. 289-321. (296).

Atıf Yapılan Eser

Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 2015, s. 111-137.

Yapılan Atıflar

1) Fedakar, P., Derdiçok, N. S. (2016). Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 36, 95-106. (98).

2) Karataş, P. (2017). İnsanlar İkiye Ayrılır: Meslek Folkloru Bağlamında Hekimlik, Ankara: Grafiker Yay. (49)

3) Büyükokutan Töret, A. (2018). Meslek Folkloru Kapsamında Hekimlerle İlgili Stereotipler ve Bunlara Bağlı Şakalar Üzerine Bir Değerlendirme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11 (24), s. 13-30. (15).

4) Aksoy, E. (2018). Usta-Çırak İlişkisinin İftarlık Gazoz Filmindeki Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme. Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (1), s. 64-69. (66).

5) Komser, N. (2018). Meslek Folkloru Bağlamında Çerçiler. ERDEM, S. 78, s. 167-182. (169)

6) Büyükokutan Töret, A. (2020). Meslek Folkloru Bağlamında Hekimler Arasındaki Normlar Üzerine Bir Değerlendirme. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, s. 153-184. (181)

7) Köse, S., Korkmaz, İ. (2020). Türk Kültüründe Çerçi ve Çerçilik Üzerine. Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür-Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, (Haz. Erhan Çapraz, Betül Görkem, Recep Tek, Erol Aksoy, Uğur Başaran, Nilgün Aydın), Konya: Kömen Yayınları, s, 479-489. (479).

8) Koyuncu Okca, A., Elibol Tüfekçi, A. (2020). Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürel Miras: Yorgancılık Mesleğinin Değişim ve Dönüşümü. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, s. 1758-1781. (1763).

9) Balcı, F. (2020). Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler, Ustalar, Teknikler ve Mesleki Anlatılar: Kayseri-Develi Örneği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 30, s. 701-716. (702).

10) Büyükokutan Töret, A. (2021). Hekimlik mesleğine ilk geçiş riti: Beyaz önlük giyme. Folklor/Edebiyat, Cilt: 27, Sayı: 4, 993-110.

11) Koyuncu Okça, A. (2022). Denizli-Çal Alfaklar’daki Son Kepenek Ustası: Hüseyin Öksüz ve Çalışmaları, art-e Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 15 (29), s. 149-170.

Atıf Yapılan Eser

Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma, Ölçme ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay., s. 398-424. (1. Baskı 2016, Konya: Kömen Yayınları)

Yapılan Atıflar

1) Yolcu, M. A. (2018). Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (65)

2) Berber, M. (2018). Su Kültünün Türklerdeki Geleneksel Doğa Bilincinin Oluşmasındaki Rolü Üzerine. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, s. 331-335. (334).

3) Dinç, M. (2018). Toprakla İlgili Halk Hukuku Uygulamaları. Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 36-46. (38).

4) Celepoğlu, S. (2020). İnanç ve Gelenek – Trakya’da Amuca Folkloru, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (145)

5) Yolcu, M.A., Aça, M. (2019). “Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor”. Folklor/Edebiyat, 2019/4, Cilt: 25, Sayı: 100, s. 861-872. (864).

6) Keleş, İ. (2019). Trabzon Yöresi Halk Zoolojisinde Böcekler Etrafında Gelişen Halk Bilgisi. Böcek Kitabı, (Ed. Emine Gürsoy Naskali), İstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 123-136. (123).

7) Çıblak Coşkun, N. (2022). Doğa-insan ilişkisi bağlamında mersin konar-göçerlerinde geleneksel ekolojik bilgi. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 10 (29), s. 32-48.

8) Genç, A. (2022). Uygur Türklerinde doğa ve evren ile ilgili inanma ve uygulamalar üzerine Çağatayca bir yazma. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 20, s. 70-97.

9) Meriç, C. (2022). Geleneksel ekolojik bilginin kent kültürüne yansımaları: Çanakkale örneği. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları III, (ed. M. Dinç, A. T. Türk), 77-110, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

10) Derinöz, B. (2022). Yer, yersizlik ve geleneksel ekolojik bilgi. Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi, (ed. M. A. Yolcu), 71-84, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

11) Karakaya, H. (2022). Geleneksel ekolojik bilginin hayata yansıması: Afyonkarahisar yöresinde doğal yöntemlerle yoğurt yapma teknikleri. Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi, (ed. M. A. Yolcu), 127-148, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

12) Tawfeq, N. B. (2022). Irak Erbil Bölgesi Kadın Folkloru. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekân Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), s. 5-20.

Yapılan Atıflar

1) Coşar, A. M., Özçamkan Ayaz, G. (2018). Masa Üstü Yazılarına Bir Örnek: Cazılar Deresinde İzler. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, s. 435-443. (436).

2) Ayaz, B., Günaydın, A. (2019). Zonguldak Madencilik Mesleği Geleneğine Bağlı Oluşan Memoratlar Üzerine Bir Değerlendirme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 26, s. 305-316. (307).

3) Sezer, A. (2020). Dedikodu, Mekân ve Statü. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 31, s. 1040-1055. (1053).

4) Baysan, M. (2021). Kütahya’da derlenen memorat örnekleri üzerine inceleme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 34, 553-572.

5) Kolot, B. (2021). Halk anlatılarından örneklerle “cin çarpması” vakaları. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Sayı: 86, 141-157.

6) Abalı, İ. (2022). Mistik-sembolik bir mekân: Türk folklorunda merdiven. Edebi Eleştiri Dergisi, 7 (1), s. 108-126.

7) Küçükyıldız Gözelce, D. (2022). Türkiye sahası efsane ve memoratlarında cin tasavvuru. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, s. 719-757.

Atıf Yapılan Eser

Kent Folkloruna Yöneliş ve Trabzon Kent Kültüründe Pazarcı Folklorunun Yeri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2018, 17 (1), s. 74-91.

Yapılan Atıflar

1) Eren, M., Sözlü Kültür ve Pazar. Pazar Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali, s. 269-284. (269)

2) Yılmaz, O. (2022). Kır kökenli çalışmalardan kent merkezli çalışmalara: Kentleşme odağında Türkiye’de folklorun gelişimi üzerine bir deneme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15 (39). s. 797-818.

Atıf Yapılan Eser

Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, 12 (27), s. 501-515. (Melike Sağlam ile birlikte)

Yapılan Atıflar

1) Kızıldağ, H. (2020). Dede Korkut Hikâyelerinin Sinemaya Aktarımında Geleneğin İcadı, Dilin Adaptasyonu ve Kurgunun Yeniden Yaratımı: “Salur Kazan: Zoraki Kahraman” Filmi Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 49, s. 603-625 (606)

Atıf Yapılan Eser

Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, S. 1, s. 23-35.

Yapılan Atıflar

1) Batu, T. (2020). Toprak-Kadın İlişkisi ve Türkiye’de Seramik Sanatında Kadının Yeri. İdil, 67, 497–506. (499).

2) Abiç, T. (2019). Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları: Toprak- Adlı Romanında Psikomitolojik Unsurlar. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 27, s. 749-757. (755).

3) Boynukalın, A. R. (2021). Sanatta toprak imgesi ve yaşam döngüsü. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 24, 215-224.

4) Yıldırım, R. (2021). High school students’ metaphorical perceptions about the concept of soil. Review Of International Geographical Education, Vol: 9, Issue: 2, 502-521.

5) Kiyat, A. (2022). Kırgız Türklerinin halk hekimliğinde sağaltımda kullanılan malzemeler. Túrkologıa, №2(110), s. 49-77.

6) Dikmenli, Y., Gezer, E. (2022). Öğretmenlerin toprak kavramına ilişkin metaforik algıları. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), s. 96-110.

7) İlhan, C. (2022). İmgesel açılımlarla Âşık Veysel’in kara toprak şiirine mitsel bir bakış açısı. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 5 (2), s. 248-260.

Atıf Yapılan Eser

Bir Erginlenme Ritüeli: Erik Çalmadan Gönül Çalmaya. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, Cilt: 11, Sayı: 21, s. 29-35.

Yapılan Atıflar

1) Daşdemir, C. (2019). Erler Karısına Koca Olmaya Giden Keloğlan Masalı Üzerine Arketipsel Bir Çözümleme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 28, s. 991-1000. (992).

2) İrmak, C. (2020). Eşiklerde Kozmik Dokunuş. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, s. 49-55. (53)

3) Ege, F. (2022). Erginlenme bağlamında Yunus Emre şiirinde doğuş ve yeniden doğuş. (ed. C. Vatandaş vd.), Yunus Emre – Hayatı, Düşünceleri, Eserleri, (s. 297-306) içinde, Ankara: TBMM Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim Aile ve Gündelik Hayat, Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2015, Sayı: 1, s. 19-42.

Yapılan Atıflar

1) Kürkan, F. (2019). Giresun’da Türk Su Kültünün İzleri. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (ASBİDER), Cilt: 6, Sayı: 16, s. 109-130. (118).

2) Zengin, M. (2022). Marmara Denizi balıkçılarının çalışma ve sosyal hayatı. Journal of Research in Business, 7 (2), s. 376-404.

Atıf Yapılan Eser

Anonim halk edebiyatı. Türk Halk Edebiyatı, (Ed.: Mehmet Aça), 137-238, Ankara 2019: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yapılan Atıflar

1) Çiçek, T., Aslan, C. (2021). Van masallarının Max Lüthi yöntemine göre çözümlenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van Özel Sayısı, 503-522.

2) Özgen, M. (2022). Tokat’ın şehir efsanesine dönüşen kültür ögeleri. Şehir Efsaneleri, (Haz. E. G. Naskali), 177-216, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

3) Uyanıker, N. (2022). Çağdaş İstanbul efsaneleri: Yaratıcılar, mekânlar, işlevler. Şehir Efsaneleri, (Haz. E. G. Naskali), 101-118, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği. Ekmek Kitabı, Editör: Emine Gürsoy Naskali, İstanbul, 2014, Kitabevi Yayınevi, s. 257-269. (Abonoz Küçük ile birlikte)

Yapılan Atıflar

1) İskender, S. (2019). Vakfıkebir Ekmeği. Sosyal Bilimler DergisiAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 39, s. 699-750. (741).

Atıf Yapılan Eser

Türk Düğünlerinde Gerdeğe Giren Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Mart 2016, 2 (5), s. 48-54

Yapılan Atıflar

1) İrmak, C. (2020). Eşiklerde Kozmik Dokunuş, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, s. 49-55. (53)

2) Kabay, İ. (2022). Düğün gelenekleri bağlamında damat etrafında şekillenen uygulamalar üzerine bir değerlendirme: Bandırma örneği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15 (39). s. 779-796.

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine, KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Haziran 2018, 4 (5), s. 155-165.

Yapılan Atıflar

1) Keskin, A. (2020). “Millî Kültür Dil-Dünya Görüşünün Yansıması Olarak Hitaplar”. Karadeniz Araştırmaları. XVII/67: 763-797 (769).

2) Öztürk Dağabakan, F. (2021). Türkçe ve Almanca dijital ortamlarda kadınların kullandıkları hitap ifadeleri. Diyalog- Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 2021/2, 591-610.

3) İmamoğlu, İ. H. (2022). Baal kelimesinin semantik geçmişi ve Kur’ân’daki Yahudi kıssalarına dair teklifler. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, 7 (4), 1060-1076.

4) Özer, N., İbe Akcan, P. (2022). Türkçe olumsuz hitap dizgesi. Turkish Studies-Language and Literature, 17 (3), s. 1005-1027.

Atıf Yapılan Eser

Yaşam ve Ölüm Zıtlığında Kutsanmış Geleneğin Düşüşü. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), s. 34-48, Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları.

Yapılan Atıflar

1) Kızıldağ, H. (2020). Deliler: Fatih’in Fermanı Filminde Şamanizm ve Kurgusal İşlevi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Sayı 82, s. 277-292. (279)

2) Yolcu, M. A. (2021). 1948 yılında Ankara Üniversitesi Folklor Kürsüsü ile ilgili TBMM görüşmeleri. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 11-28, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

3) Ayaz, B. (2021). Kolektif hafıza, gelenek ve pandemi: Ama bizim adetimiz böyle (idi)… Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 44-52, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

4) Birtane, Y. (2021). Sözlü ve yazılı kültür bağlamında Çanakkale Mmuharebeleri ve çocuk edebiyatı eserlerine eleştirel bir bakış. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araşırmaları-2, (Ed. M. Dinç), 221-236, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (Kanıtlayıcı belgeler ilgili atıf ekinde verilmiştir.)

Atıf Yapılan Eser

Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2015, 1 (2), s. 33-56.

Yapılan Atıflar

1) Karataş, P. (2017). İnsanlar İkiye Ayrılır: Meslek Folkloru Bağlamında Hekimlik. Ankara: Grafiker Yay. (58)

Atıf Yapılan Eser

Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Bilgisi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 61, 127-144.

Yapılan Atıflar

1) Çavuş Alan, S., Özen, R. (2021). Medicinal plants used in wound treatment in veterinary folklore in Turkey: A literature review. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 5, 663-673. (SCI-Expended)

Atıf Yapılan Eser

Trabzon yöresi geleneksel çocuk oyunlarından bazılarının halk bilimsel incelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11(22), 49-68.

Yapılan Atıflar

1) Büyükoktan Töret, A. – Özdemir, B. (2021). Pozantı geleneksel çocuk oyunlarının işlevleri üzerine, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 394-407.

2) Ayaz. B. (2021). Türkiye’de çocuk folkloru çalışmaları üzerine bir deneme. O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker, B. Ayaz), 53-66, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Halk edebiyatı ve araştırmaların tarihi. Türk Halk Edebiyatı, (Ed.: Mehmet Aça), 23-62. Ankara 2019: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yapılan Atıflar

1) Dinç, M. (2021). Folklorun bürokratik görünümü: İl kültür ve turizm müdürlüklerinin kurumsal web sitelerindeki folklor bileşenleri üzerine betimsel bir inceleme. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 53-67, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Halk bilimi araştırmalarının tarihi. Halk Bilimi El Kitabı, (Ed.: Mustafa Aça), 40-120. Ankara 2019: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yapılan Atıflar

1) Dinç, M. (2021). Folklorun bürokratik görünümü: İl kültür ve turizm müdürlüklerinin kurumsal web sitelerindeki folklor bileşenleri üzerine betimsel bir inceleme. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 53-67, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Türk sinemasında yeni hayatın eşiği: Haydarpaşa Garı üzerine değerlendirmeler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021, Cilt: 10, Sayı: 1, 312-324.

Yapılan Atıflar

1) Dinç. M. (2021). Yeni Adalılar-Çanakkale adalarında göç, halk kültürü, kimlik ve dönüşüm. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Aça, M. (2021). Folkloru en küçük halk grubuna odaklandırmak: Aile folkloru. Karadeniz Araştırmaları, Cilt: XVIII, Sayı: 70, 373-391.

Yapılan Atıflar

1) Aça, M. (2021). Anlatı ve çocuk. O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker, B. Ayaz), 243-252, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

2) Çelik, A. (2022). Türk Folklorunda Levirat. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Zengin, M., Aça, M. (2018). Marmara Denizi’ndeki Balıkçıların Tarihsel Kökenleri Üzerine Bir Çalışma, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (8-10 Kasım 2018/Çanakkale) Bildiri Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, s. 373-388.

Yapılan Atıflar

Zengin, M. (2022). Marmara Denizi balıkçılarının çalışma ve sosyal hayatı. Journal of Research in Business, 7 (2), s. 376-404.

Atıf Yapılan Eser

Aça, M. (2021). Gelenekselden Moderne Ekolojik Bilginin Yerel Temsillerine Bayramiç’ten Bir Örnek: Sevinç Abla Çiftliği, 3. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Ekim 2001) Tam Metin Bildiriler Kitabı, (ed. M. Dinç), 139-161, Çanakkale: TOKÜAD Yayınları.

Yapılan Atıflar

1) Meriç, C. (2022). Geleneksel ekolojik bilginin kent kültürüne yansımaları: Çanakkale örneği. (ed. M. Dinç, A. T. Türk),  Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları III, (s. 77-110) içinde, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Atıf Yapılan Eser

Aça, M., Özgen, M. (2021). Geçiş dönemleri, kutlamalar, bayramlar/törenler ve çocuk. O Piti Piti Karamela Sepeti-Çocuk Folkloru Kitabı, (ed. N. Uyanıker, B. Ayaz), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, s. 183-226.

Yapılan Atıflar

1) Erol, S., Abalı, İ. (2022). Sözlü kültür ürünleriyle Iğdır’da sünnet geleneği. Doğal ve Beşeri Bilimler Açısından Iğdır-I, (ed. T. Aydın), 255-73, Ankara: Astana Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir