Mentions

The list of mentions to my scientific studies as of 2018 is as follows:

Referenced Work

Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (ISBN: 975-6618-64-7); 2. Baskı Konya 2011, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9) 3. baskı Konya 2014, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

Mentions

1) Ahmet Keskin, “Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi”, Millî Folklor, 2012, S. 96, 5-18. (17)

2) Mehmet Aça, “Reşideddin Oğuznâmesi’nde Kadın”, Millî Folklor, 2007, S. 76, 76-92. (87)

3) Evrim Ölçer Özünel, “Kendine Dönüşen Kahraman: Oğuz Kağan Destanı’nda İktidar ve Kut”, Millî Folklor, 2014, S. 104, 5-19. (19)

4) Mehmet Aça, “Oğuz Kağan ve Arı-Haan Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir?”, Millî Folklor, 2009, S. 82, 59-72. (75)

5) Yusuf Suiçmez, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı”, Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildirileri, Rize, 2008, 536-554. (537)

6) Aydın Öztürk, “Nûrmuhammet Andalıp Ve “Nesîmî” Poeması”, Electronic Turkish Studies, 2008, Vol. 3 Issue 7, 555-579. (557)

7) Mehmet Ali Yolcu, “Köroğlu Destanı’nın Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2012, S. 199, 149-160. (153)

8) Harun Doğruyol, “Epıc As A Literary Genre And The Turkish Epic Oguz Khan”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 10 (1), 172-196. (184)

9) Rövşen Alizade, “Moğol-Türkmen Siyasi Karşıtlığı Bağlamında Oğuznameler ve Ergenekon Destanı”, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, 2016, S. 2, 13-31. (24)

10) Fatih Şayhan, “Deli Dumrul Anlatısında Türk Düşün Sisteminin Görüntü Düzeyleri”, Dede Korkut Okumaları, Ed. Ramazan Korkmaz, İstanbul 2016, Kesit Yayınları, 147-160. (157)

11) Mehmet Surur Çelepi, “Dânişmend-nâme’de Rüyaların İşlevleri”, Turkish Studies, 2010, 5/1, 263-280. (269)

12) Sadettin Gömeç, “Oğuz Kağan’ın Kimliği, Tarihte Oğuz Kağan ve Oğuz Kağan Destanları”, Turkish Studies, Vol. 4/8, 2009, 133-145 (142).

13) Samet Alıç, “Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadının Siyasi ve Askeri Rolleri”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 13(2), 307-323. (311)

14) Mehmet Aça vd., “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (182).

15) Mehmet Aça, “Kaynaklar”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (109).

16) Mehmet Aça, “Bir Uygarlaşma Öyküsü: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 2017, 3. b., 237-246. (241).

17) Somayeh Easy Cengiz, “Oğuznâme ve Şehnâme’de Yeryüzü ve Gökyüzü İmgeleri”, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 2015, 120-141 (?), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

18) Bilgehan Atsız Gökdağ – Kemal Üçüncü, Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Ankara 2007, Akçağ Yay. (46).

19) Mehmet Aça, “Türk Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi”, Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, İstanbul 2009 (464).

20) Naciye Ata Yıldız, Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar, Ankara 2015, Akçağ Yay. (368)

21) Mehmet Aça, “Kaynaklar”, Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 97-132 (109), Ankara, 2004: Grafiker Yay.

22) Mehmet Aça, “Anonim Halk Edebiyatı”, Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 133-238 (182), Ankara, 2004: Grafiker Yay.

23) Pamuk Nurdan Gümüştepe – Berna Ayaz, “İslamı̇ Dönem Türk Destanlarında “Kötülüğün” Masal Unsurları İle Temsili: Battalnâme Örneği”, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2018, S. 22, s. 77-97.  (94).

24) S. Sağlam, “Türkmenistan Sahasından Bir Kahramanlık Hikâyesi: Baba Rövşen”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2015, C. 5, S. 9, s. 169-209.  (173).

25) Mehmet Surur Çelepi, Türk Halk Kültüründe Rüya, Kömen Yayınları, Konya 2017. (87)

26) Mehmet Surur Çelepi, Türk Kültür Evreninde Toy Denizli Örneği, Kömen Yayınları, Konya 2017. (303)

27) Gizem Eroğlu, “Kazan Tatar Masalı Akıllı İhtiyar’da Değerler Çatışması ve Eğitimi”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2018, s. 336-342. (340).

28) Ebru Birkan Akhan, “Oğuznȃmelerde Orun ve Ülüş Paylaşımı”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, Cilt: 12, Sayı: 27, s. 564-579. (573).

29) Aynur Seferli, Nurməhəmməd Əndəlibin “Baba Rövşən” Dastanı və Onun İdeya-Məzmun Xüsusiyyətləri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 20/2 Kış-Winter 2020, s. 491-504 (497).

Referenced Work

Denizin Çocukları (Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru), Türkiye Alim Kitapları Yayınları, Saarbrücken-Deutchland 2016. (ISBN: 978-3-639-81292-3)

Mentions

1) Turgay Kabak, “Trabzon ve Rize’de Halk Takvimi”, Takvim Kitabı,  (Editör: Emine Gürsoy Naskali-Burcu Yanıklar), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2017, s. 93-114. (98).

2) Abonoz Küçük, “Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine: Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurulmaz?”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2016, S. 12, s. 1-9. (6).

3) Mehmet Ali Yolcu, “Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği”, 2018, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (66)

4) Mehmet Ali Yolcu, “Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, C. 11, S. 23, s. 90-95. (93)

5) Cem Meriç, “Bayramiç Yöresinde Avcılık Etrafında Oluşan İnanış ve Uygulamalar”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, C. 11, S. 23, s. 193-206. (194)

6) Berk Yılmaz, “Geleneksel Ekoloji Bilgisi Bağlamında Bir Çalışma Denemesi: Akçaabat Bölgesi Örneği”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2018, s. 342-346. (346).

7) Şerife Seher Erol Çalışkan – Turgay Kabak, Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü, Ankara 2019, Gece Akademi Yayınları. (33).

8) Berna Ayaz, Aykut Günaydın, “Zonguldak Madencilik Mesleği Geleneğine Bağlı Oluşan Memoratlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, Cilt: 12, Sayı: 26, s. 305-316. (306).

9) Mehmet Ali Yolcu ve Mehmet Aça, “Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor”. Folklor/Edebiyat, 2019/4, Cilt: 25, Sayı: 100, s. 861-872. (865).

10) Erdoğan Çiçek, Sevil Sungur, Burak Seçer, Selda Öztürk, “Fish in ethnozoology, belief and health tourism”, Acta Biologica Turcica, 2020, 33 (3), s. 172-179. (176).

11) Büyükokutan Töret, A. (2021). Hekimlik mesleğine ilk geçiş riti: Beyaz önlük giyme. Folklor/Edebiyat, Cilt: 27, Sayı: 4, 993-110. (SCOPUS, DOAJ, MLA, ERIHPlus, TRDizin)

12) Keskin. M. A. (2021). Artvin Şavşat Maden (Bazgiret) Köyü Marioba Şenliği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 36, 1277-1293.

Referenced Work

Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Millî Folklor, 2013, 97, s. 91-110.

Mentions

1) Meriç Kurtuluş, “Osmanlı’nın Meczûbları Ve Mecnûnları: Erken Modern Dönemde Hastaneler Ve Deliliğe Bakış”, Millî Folklor, 2016, S. 110, s. 100-113. (107)

2) Gürol Pehlivan, “Sayı Simgeciliğinden Kehânete Bir Meczup ve Eseri Âşık Cemâl ve Amasya Seyahatnâmesi”, Millî Folklor, S. 115, 2017, 19-39. (20)

3) Anıl Çelik, “Türkiye Türkçesi Atasözü Ve Deyimlerinde Toplumun Delilik Algısı”, Bartın Üniversitesi Edebiyat ve Toplum Sempozyumu 28‐30 Nisan 2016-Bildiriler Kitabı, Bartın, 2016, C. 2, 449-465. (449, 450, 451, 452)

4) Sibel Turhan-Tuna, “Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla’dan Derlenmiş Bir Efsane İle Kurumuş Ağaçlar Hikâyesinin Mukayeseli İncelemesi”, Electronic Turkish Studies, Summer 2013, Vol. 8 Issue 8, 1347-1361. (1350)

5) Betül Bayraktar, “Mekânın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi”, TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017, S. 6/2, 925-935. (927)

6) Arzu Ertaylan, “Bir Direniş/İsyan Biçimi Olarak ‘Delilik’ Ve ‘Meczupluk’un Sinemadaki Temsili”, 6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 May 2017, Vol. 5, s. 1025-1046. (1026).

7) Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Deli ve Delilik, Ötüken Yayınları, İstanbul 2018, (20).

8) Arslan, M. – Erdem, D. G. (2021). Deli ve delilik temalı anlatmaların bağlamsal çerçevesi – Denizli örneklemi, Milli Folklor, Cilt: 17, Sayı: 130, 120-131. (AH&CI)

Referenced Work

Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar”, Beden Kitabı, (ed. Emine Gürsoy-Naskali, Aylin Koç), s. 401-408, İstanbul: Kitabevi Yayınlar, 2015.

Mentions

1) Cemile Kınacı, “Kazak Avulundan Kutlama Salonlarına, Popülerleşen Bir Kazak Geleneği: Tusavkeser Toyu”, Millî Folklor, 2017, S. 115, 141-156. (149)

Referenced Work

Balıkesir kına organizasyonu firmaları-hayal satıcıları-üzerine halk bilimsel değerlendirmeler. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2018, Çanakkale, Bildiriler Kitabı, İstanbul: Motif Vakfı Yayınları, 103-111.

Mentions

1) Bak, G. (2021). Postmodern tüketim kültüründe evlilik teklifi organizasyonları üzerine bir araştırma: Duru Diyarbakır Organizasyon örneği. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, Vol.: 7, Issue: 27, 148-158.

Referenced Work

Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (26-28 Nisan 2013), (Ed. Veysel Usta ve diğerleri), İstanbul 2014, Akçaabat Belediyesi Kültür Yay., s. 651-668.

Mentions

1) Mahmut Davulcu, “Günümüzde Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı”, Uluslararası Karadeniz Havzası Araştırmaları Dergisi, 2015, S. 2, 53-90. (74)

2) Mahmut Davulcu, “Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, S. 12, 93-123. (113)

3) Yahya Kadoğlu – Ömer Güner, “Kıyı Çizgisi Değişimine Etkileri Açısından Yoroz Burnu – Sera Deresi Arasındaki Kıyı Sanat Yapıları”, Studies Of The Ottoman Domain, 2018, S. 15, s. 41-54. (43).

4) Musa Yavuz Alptekin, “Şalpazarı Örneğinde Doğu Karadeniz’de Temel Adının Kişi ve Sülale Adı Olarak Kullanımı Üzerine”. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2020; (28): 489-508. (505).

5) Genç, K. – Türkay, O. (2021). Geleneksel halk ritüellerinden çağdaş gösterilere: Mayıs Yedisi Bayramı’nın organizasyon ve anlam dönüşümü. Uluslararası Turizm ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 35-47.

6) Ünalan, Ö. (2021). Türk kültüründe kuşburnu. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, 745-762.

Referenced Work

1) Kadın Folkloru: Statü ve Famaj, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yayınları. (Prof. Dr. Mehmet Aça ve Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu ile birlikte) ISBN:978-605-7691-27-9

Mentions

1) Mehmet Ali Yolcu, Kutsaldan Ritüele Çanakkale Tahtacılarının Geleneksel Dünya Görüşü, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları. (81)

2) Suvağci, İ. (2021). Zayenda Civakî di Lorîyên Kurdî da (Kürtçe ninnilerde toplumsal cinsiyet). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 763-770.

3) Demiral, B. (2021). Kitap kapaklarında yer alan kirkitli dokumalar ve motifler. Arış, Sayı: 19, 68-87.

4) Yolcu, M. A. (2021). Halk hekimliği etnografya ve çocuk, O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 227-241, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Mentions

1) Akyay Uygur – Ramazan Göral – İsmail Bozkurt, “Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, S. 34, s. 95-105. (98).

2) Seda Şahin – Özcan Özdemir, “İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, 7 (2), 563-583. (566)

3) Aslı Büyükokutan Töret, “Geleneğin Süzgecinde Teke Yöresi Delbekçi Kadınları”, Türklük Bilimi Araştırmaları, XXXVI-/2014-Güz, 369-388. (378)

4) Seçkin Sarpkaya, “Batı Mitolojisine On Dakika Ara Beyaz Perdede Türk Mitolojisi: 2004- 2014 Arası Türk Korku Filmlerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi”, II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi, 2015, 215-231. (228)

5) Burcu Eğilmez, “Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?”, Monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 2016/6, 52-86.

6) Aysun Dursun, “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filminde Büyülü Gerçekçilik”, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 2018, 5 (30), 4000-4008. (4002).

7) Ayşegül Çelik, “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Karagöz ve Hacivat’a İlişkin Anlamlandırmalarının İncelenmesi”, Millî Eğitim Dergisi, Cilt: 48, S. 221, s. 37-49. (47).

8) Ahmet Dönmez – Rifat Becerikli, “Gölge Oyunu Filminde Geleneksel Türk Seyir Sanatları’nın Yansımaları”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2019, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 430-452. (432).

9) Uğur Durmaz, “Dijital Kültür Çağında Geleneksel Türk Tiyatrosu (Gölge Oyunu ve Ortaoyunu)”, Dijital Kültür-2 Yeni Medya – Küreyerelleşme – Hibritleşme – Dil – Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları, (Ed. Fatih Balcı), İstanbul 2020, Arı Sanat Yayınları, s. 123-176. (140)

Referenced Work

Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324.

Mentions

1) Duygu Kayalık-Şahin, “Cönk Terimi Ve Cönkler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Electronic Turkish Studies, Summer 2015, Vol. 10 Issue 12, 709-726. (715)

2) Abdülkerim Gülhan, “Türk Kültüründe Fal ve İsimlerle İlgili Bir Manzum Falname Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2015, S. 15, 195-222. (208)

3) Abdülkerim Gülhan, “Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnâmesi Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2016, S. 16, 145-166 (154).

4) İsmail Avcı, “Türk Edebiyatında Manzum Nebat (Meyve, Sebze, Çiçek) Falları ve Yeni Bir Nebat Falnamesi”, Cemal Aksu Armağanı, İstanbul 2020, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., s. 597-638. (609)

5) Göre, Z. (2021). Bir meyveden daha fazlası: Limon/klasik Türk edebiyatı metinlerinde tespiti ve anlam çerçevesi. Littera Turca-Journal of Turkish Language and Literature, Cilt: 7, Sayı: 4, 1250-1274.

Referenced Work

Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalar (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul 2005, Kum Saati Yay. (ISBN: 975-6199-16-4)

Mentions

1) Suheyla Saritas, “The Importance of Wheat in Teething Celebration in Turkish Culture”, International Journal of Sociology and Anthropology, April 2011, Vol. 3(4), pp. 120-126. (121)

2) Aslı Büyükokutan Töret, Muğla Alevi Türkmen Kültürü, Konya 2017, Kömen Yay. (296)

3) Saygın Celepoğlu, İnanç ve Gelenek – Trakya’da Amuca Folkloru, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları. (128)

4) Cansu İrmak, “Eşiklerde Kozmik Dokunuş”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları, s. 49-55. (53)

5) Emine Taş, “Türk Halk Kültüründe “Buğday/Bulgur” Üzerine Bir İnceleme”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları, s. 286-306. (302)

6) Ayaz. B. (2021). Türkiye’de çocuk folkloru çalışmaları üzerine bir deneme. O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 53-66, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

7) Yolcu, M. A. (2021). Halk hekimliği etnografya ve çocuk, O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 227-240, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

“Köroğlu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Köroğlu Kitabı, (Ed. Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yay., s. 539-589.

Mentions

1) Salahaddin Bekki, “Bekir İşlek’in Düziçili Aşıklardan Derlediği Köroğlu Kolları”, Uluslararası International Köroğlu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bolu 2016, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER Yay., 653-662.

2) Özdamar, F. (2021). Kiziroğlu Mu, Mısıroğlu Mu? Hasım Mı, Hısım Mı? Köroğlu’nun Anadolu ve İran Türkleri anlatmalarında bir kahramanın isim ve rol karmaşası. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, 132-169.

Referenced Work

1) “Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri”, Halk Bilimi El Kitabı, (Editör: Mustafa Aça), 2. Baskı, İstanbul 2017, Motif Vakfı Yayınları. (Dr. Berna Ayaz ile birlikte)

Mentions

1) Şerife Seher Erol Çalışkan – Turgay Kabak, Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü, Ankara 2019, Gece Akademi Yayınları. (63).

Referenced Work

Doğum Sonrasında Hediyeleşme-Balıkesir Örneği, Hediye Kitabı, (Ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2007, s. 391-395.

Mentions

1) Aysun Dursun, Türk Halk Hukuku, İstanbul 2016, Ötüken Yay. (91)

2) Ergöz, R. (2021). Van Gölü havzası geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm) inanış ve uygulamalarında yardımlaşma ve dayanışma kültürü. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 149-168, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

“Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 Kış, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

Mentions

1) Abonoz Küçük, Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. (32)

2) Rezan Karakaş, “Diyarbakır’da Bebeğin İlkleri: Hedik, Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, S. 16, s. 74-88. (76).

3) Meryem Bulut, “Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları?”, Turkish Studies, 2017, Vol. 12/21, 121-132. (126)

4) Fatma Kürkan, “Giresun’da Türk Su Kültünün İzleri”, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (ASBİDER), Ocak 2019, Cilt: 6, Sayı: 16, s. 109-130. (119).

5) Doğukan Özey, “Türkiye’de Yayımlanan Çuvaş Türkçesi, Edebiyatı ve Folkloruna İlişkin Çalışmalar Üzerine Bibliyografya Denemesi”, Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi (IJVUTS), 2 (3), s. 150-175. (Atıfın yapıldığı sayfa: 157).

Referenced Work

“Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri”, Folklor/Edebiyat, S. 93, 2018/1, s. 93-103.

Mentions

1) Nail Tan, “Çoban Kültürü Söz Varlığı Üzerine Bir Sözlük”, 2018, Türk Dili, S. 797, 90-97. (90).

Referenced Work

Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2018.

Mentions

1) Mehmet Ali Yolcu, “Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, C. 11, S. 23, s. 90-95. (93)

2) Şerife Seher Erol Çalışkan – Turgay Kabak, Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü, Ankara 2019, Gece Akademi Yayınları. (112).

Referenced Work

“Doğu Karadeniz Bölgesinde Kurt Ağzı Bağlama Uygulaması Üzerine Tespitler”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi-Sempozyum Özel Sayısı-, 2016, S. 7, s. 26-34.

Mentions

1) Tek, R. Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları, Kömen Yayınları, Konya 2018. (56).

Referenced Work

Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, (Ed. Gazanfer İltar), c. 2, Ankara 2009, s. 636-646.

Mentions

1) Abdulkadir Emeksiz, “Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler”, Turkish Studies, 2015, 10 (8), 987-1024. (1000)

2) Nilgün Çıblak Coşkun – Ömer Kırmızı, “Mersin Yöresinden Mahallî Bir Fıkra Tipi Örneği: Erdemlili Mudahhar”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, S. 31, 27-42. (31; 32)

3) Abonoz Küçük, Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. (139)

4) Canser Kardaş, “Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2018, S. 17, 87-106. (92).

5) Ünal, M. S. – Aktepe, Y. (2021). Erzincan Üzümlü’de yerel bir fıkra tipi: Çöçem Fikri. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 60-73. (Crossref)

Referenced Work

Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20.

Mentions

1) Zülfikar Bayraktar, “Altay Türklerinin Destanı Maaday Kara’da Kadın Kara Şaman Tipi Bağlamında Abram Moos Kara Taacı Karakteri Üzerine Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler”, Siberian Studies (SAD), 2014, 2 (5), 1-24. (12)

2) Emre Aygün, “Türk ve İskandinav Destanlarında Öldükten Sonra Dirilenler”, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 2015, 36-48 (46), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

3) Kürşat Öncül, “Deli Dumrul Hikayesine Yeni Yaklaşımlar”, Türkbilig, 2018/36, 159-166.

4) Uzun, Y. – Bašić, Z. (2021). Boşnak destanlarının içerik ve Türkçe söz varlığı açısından değerlendirilmesi. Geçmişten Geleceğe Avrasya, (ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 414-438, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74.

Mentions

1) Agnès Kefeli, “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia”, Slavic Review, Summer 2011, Vol. 70, No. 2 , pp. 373-398. (381)

2) Seyfullah Yıldırım, “G. N. Potanin’in Kazak Türkleri Arasında Derlemiş Olduğu Er Töstik (Er Töştük) Anlatıları Hakkında”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 2014, 3 (9), 75-102. (81)

3) Mehmet Emin Bars, Veysel Karani ile İlgili Menkıbeler ve Romanlar – Metinlerarası İnceleme, 2017, Ankara: Son Çağ Yayınları.

4) Çelikten, H. (2021). Destandan halk hikâyesine geçişte değişen kutsalla irtibatlı yardımcı kahraman tercihi. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 6, 107-121.

Referenced Work

Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

Mentions

1) Bircan Eyüp – Serap Uzuner Yurt – Miriam Zeliha Stebler, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies, 7 (1), 1119-1131. (1125)

2) Uğurlu, M. (2021). Kuzey Makedonya’nın Aşağı Banisa ve Dorfullu köylerinde tespit edilen bazı mânilerin tematik ve yapısal analizi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 33, 107-116.

3) Uğurlu, M. (2021). Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Gostivar şehrinde yaşayan Türklerin kayıt altına alınmamış düğün türküleri. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 36, 1265-1276.

Referenced Work

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159.

Mentions

1) Özkan Daşdemir, Halk Hikâyesi Olarak Yusuf İle Züleyha, İstanbul 2012, Fenomen Yay. (53).

2) Amina Šiljak-Jesenković, “Kazivanje O Jusufu: Od Kur’anskog Prototeksta Do Kratkih Poetskih Formı U Dıvanskoj Poeziji Bošnjaka”, Prilozi Za Orijentalnu Filologiju,  2014, Issue 64, 133-166. (153)

3) Orhan Kemal Tavukçu, “Şeyyad Hamza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 39, 105. (105)

4) Amina Siljak Jesenkovic, “Hulûsî-i Dârendevî Dîvânı’nda Aşk Mesnevîlerinin Unsurları”, Somuncubaba İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi, 2014, S. 164, 15-18. (18)

5) Gülşah Yılmaz, “Türkiye’deki Kazan-Tatar Türkçesi Çalışmaları Üzerine Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi”, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2013, S. 2, s. 289-321. (296).

Referenced Work

“Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 2015, s. 111-137.

Mentions

1) Pınar Fedakar – Nükte Sevim Derdiçok, “Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 36, Aralık 2016, s. 95-106. (98).

2) Pınar Karataş, İnsanlar İkiye Ayrılır: Meslek Folkloru Bağlamında Hekimlik, Ankara, 2017, Grafiker Yay. (49)

3) Aslı Büyükokutan Töret, “Meslek Folkloru Kapsamında Hekimlerle İlgili Stereotipler Ve Bunlara Bağlı Şakalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (24), s. 13-30. (15).

4) Evrim Aksoy, “Usta-Çırak İlişkisinin İftarlık Gazoz Filmindeki Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, 1 (1), s. 64-69. (66).

5) Nuray Komser, “Meslek Folkloru Bağlamında Çerçiler”, ERDEM, 2018, S. 78, s. 167-182. (169)

6) Aslı Büyükokutan Töret, “Meslek Folkloru Bağlamında Hekimler Arasındaki Normlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları, s. 153-184. (181)

7) Serkan Köse-İskender Korkmaz, “Türk Kültüründe Çerçi ve Çerçilik Üzerine”, Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür-Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, (Haz. Erhan Çapraz, Betül Görkem, Recep Tek, Erol Aksoy, Uğur Başaran, Nilgün Aydın), Konya 2020, Kömen Yayınları, s, 479-489. (479).

8) Ayşegül Koyuncu Okca, Ayşegül Elibol Tüfekçi, “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültürel Miras: Yorgancılık Mesleğinin Değişim ve Dönüşümü”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2020, Cilt 7, Sayı 3, s. 1758-1781. (1763).

9) Fatih Balcı, “Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler, Ustalar, Teknikler ve Mesleki Anlatılar: Kayseri-Develi Örneği, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2020, Cilt: 13, Sayı: 30, s. 701-716. (702).

10) Büyükokutan Töret, A. (2021). Hekimlik mesleğine ilk geçiş riti: Beyaz önlük giyme. Folklor/Edebiyat, Cilt: 27, Sayı: 4, 993-110.

Referenced Work

Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma, Ölçme ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay., s. 398-424. (1. Baskı 2016, Konya: Kömen Yayınları)

Mentions

1) Mehmet Ali Yolcu, “Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği”, 2018, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (65)

2) Merve Berber, “Su Kültünün Türklerdeki Geleneksel Doğa Bilincinin Oluşmasındaki Rolü Üzerine”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2018, s. 331-335. (334).

3) Mustafa Dinç, “Toprakla İlgili Halk Hukuku Uygulamaları”, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, 1 (1), 36-46. (38).

4) Saygın Celepoğlu, İnanç ve Gelenek – Trakya’da Amuca Folkloru, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları. (145)

5) Mehmet Ali Yolcu ve Mehmet Aça, “Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor”. Folklor/Edebiyat, 2019/4, Cilt: 25, Sayı: 100, s. 861-872. (864).

6) İskender Keleş, “Trabzon Yöresi Halk Zoolojisinde Böcekler Etrafında Gelişen Halk Bilgisi”, Böcek Kitabı, (Editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2019, Kitabevi Yayınları, s. 123-136. (123).

Referenced Work

“Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekân Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), s. 5-20.

Mentions

1) A. Mevhibe Coşar – Gülşen Özçamkan Ayaz, “Masa Üstü Yazılarına Bir Örnek: Cazılar Deresinde İzler”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2018, s. 435-443. (436).

2) Berna Ayaz, Aykut Günaydın, “Zonguldak Madencilik Mesleği Geleneğine Bağlı Oluşan Memoratlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, Cilt: 12, Sayı: 26, s. 305-316. (307).

3) Ayşe Sezer, “Dedikodu, Mekân ve Statü”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2020, Cilt: 13, Sayı: 31, s. 1040-1055. (1053).

4) Baysan, M. (2021). Kütahya’da derlenen memorat örnekleri üzerine inceleme. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 34, 553-572.

5) Kolot, B. (2021). Halk anlatılarından örneklerle “cin çarpması” vakaları. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Sayı: 86, 141-157.

Referenced Work

Kent Folkloruna Yöneliş ve Trabzon Kent Kültüründe Pazarcı Folklorunun Yeri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2018, 17 (1), s. 74-91.

Mentions

1) Metin Eren, “Sözlü Kültür ve Pazar”, Pazar Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali, s. 269-284. (269)

Referenced Work

Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, 12 (27), s. 501-515. (Melike Sağlam ile birlikte)

Mentions

1) Hasan Kızıldağ, “Dede Korkut Hikâyelerinin Sinemaya Aktarımında Geleneğin İcadı, Dilin Adaptasyonu ve Kurgunun Yeniden Yaratımı: “Salur Kazan: Zoraki Kahraman” Filmi Örneği”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 49, Aralık 2020, s. 603-625 (606)

Referenced Work

Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, S. 1, s. 23-35.

Mentions

1) Tuba Batu, “Toprak-Kadın İlişkisi ve Türkiye’de Seramik Sanatında Kadının Yeri”. İdil, 67 (2020 Mart), s. 497–506.  (499).

2) Taylan Abiç, “Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları: Toprak- Adlı Romanında Psikomitolojik Unsurlar”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, Cilt: 12, Sayı: 27, s. 749-757. (755).

3) Boynukalın, A. R. (2021). Sanatta toprak imgesi ve yaşam döngüsü. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 24, 215-224.

4) Yıldırım, R. (2021). High school students’ metaphorical perceptions about the concept of soil. Review Of International Geographical Education, Vol: 9, Issue: 2, 502-521.

Referenced Work

“Bir Erginlenme Ritüeli: Erik Çalmadan Gönül Çalmaya”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, Cilt: 11, Sayı: 21, s. 29-35.

Mentions

1) Cansu Daşdemir, “Erler Karısına Koca Olmaya Giden Keloğlan Masalı Üzerine Arketipsel Bir Çözümleme”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, Cilt: 12, Sayı: 28, s. 991-1000. (992).

2) Cansu İrmak, “Eşiklerde Kozmik Dokunuş”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları, s. 49-55. (53)

Referenced Work

Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim Aile ve Gündelik Hayat, Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2015, Sayı: 1, s. 19-42.

Mentions

1) Fatma Kürkan, “Giresun’da Türk Su Kültünün İzleri”, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (ASBİDER), Ocak 2019, Cilt: 6, Sayı: 16, s. 109-130. (118).

Referenced Work

Anonim halk edebiyatı. Türk Halk Edebiyatı, (Ed.: Mehmet Aça), 137-238, Ankara 2019: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mentions

1) Çiçek, T. & Aslan, C. (2021). Van masallarının Max Lüthi yöntemine göre çözümlenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van Özel Sayısı, 503-522.

Referenced Work

“Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği”, Ekmek Kitabı, Editör: Emine Gürsoy Naskali, İstanbul, 2014, Kitabevi Yayınevi, s. 257-269. (Abonoz Küçük ile birlikte)

Mentions

1) Suat İskender, “Vakfıkebir Ekmeği”, Sosyal Bilimler DergisiAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019, Yıl: 6, Sayı: 39, s. 699-750. (741).

Referenced Work

Türk Düğünlerinde Gerdeğe Giren Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Mart 2016, 2 (5), s. 48-54

Mentions

1) Cansu İrmak, “Eşiklerde Kozmik Dokunuş”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları, s. 49-55. (53)

Referenced Work

Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine, KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Haziran 2018, 4 (5), s. 155-165.

Mentions

1) Keskin, Ahmet (2020). “Millî Kültür Dil-Dünya Görüşünün Yansıması Olarak Hitaplar”. Karadeniz Araştırmaları. XVII/67: 763-797 (769).

2) Öztürk Dağabakan, F. (2021). Türkçe ve Almanca dijital ortamlarda kadınların kullandıkları hitap ifadeleri. Diyalog- Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 2021/2, 591-610.

Referenced Work

“Yaşam ve Ölüm Zıtlığında Kutsanmış Geleneğin Düşüşü”, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (ed. M. Aça, M. Dinç), s. 34-48, Çanakkale 2020: Paradigma Akademi Yayınları.

Mentions

1) Hasan Kızıldağ, “Deliler: Fatih’in Fermanı” Filminde Şamanizm ve Kurgusal İşlevi”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 2020, Sayı 82, s. 277-292. (279)

2) Yolcu, M. A. (2021). 1948 yılında Ankara Üniversitesi Folklor Kürsüsü ile ilgili TBMM görüşmeleri. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 11-28, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

3) Ayaz, B. (2021). Kolektif hafıza, gelenek ve pandemi: Ama bizim adetimiz böyle (idi)… Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 44-52, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

4) Birtane, Y. (2021). Sözlü ve yazılı kültür bağlamında Çanakkale Mmuharebeleri ve çocuk edebiyatı eserlerine eleştirel bir bakış. Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araşırmaları-2, (Ed. M. Dinç), 221-236, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. (Kanıtlayıcı belgeler ilgili atıf ekinde verilmiştir.)

Referenced Work

“Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2015, 1 (2), s. 33-56.

Mentions

Pınar Karataş, İnsanlar İkiye Ayrılır: Meslek Folkloru Bağlamında Hekimlik, Ankara, 2017, Grafiker Yay. (58)

Referenced Work

“Doğu Karadeniz hayvancıları ve çobanlarının geleneksel veterinerlik bilgisi üzerine tespit ve değerlendirmeler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 61, 127-144.

Mentions

1) Çavuş Alan, S. – Özen, R. (2021). Medicinal plants used in wound treatment in veterinary folklore in Turkey: A literature review. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 5, 663-673. (SCI-Expended)

Referenced Work

Trabzon yöresi geleneksel çocuk oyunlarından bazılarının halk bilimsel incelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11(22), 49-68.

Mentions

1) Büyükoktan Töret, A. – Özdemir, B. (2021). Pozantı geleneksel çocuk oyunlarının işlevleri üzerine, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 394-407.

2) Ayaz. B. (2021). Türkiye’de çocuk folkloru çalışmaları üzerine bir deneme. O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 53-66, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

Halk edebiyatı ve araştırmaların tarihi. Türk Halk Edebiyatı, (Ed.: Mehmet Aça), 23-62. Ankara 2019: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mentions

1) Dinç, M. (2021). Folklorun bürokratik görünümü: İl kültür ve turizm müdürlüklerinin kurumsal web sitelerindeki folklor bileşenleri üzerine betimsel bir inceleme. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 53-67, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

Halk bilimi araştırmalarının tarihi. Halk Bilimi El Kitabı, (Ed.: Mustafa Aça), 40-120. Ankara 2019: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mentions

1) Dinç, M. (2021). Folklorun bürokratik görünümü: İl kültür ve turizm müdürlüklerinin kurumsal web sitelerindeki folklor bileşenleri üzerine betimsel bir inceleme. Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür. (Ed. M. Aça – M. A. Yolcu), 53-67, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

Türk sinemasında yeni hayatın eşiği: Haydarpaşa Garı üzerine değerlendirmeler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021, Cilt: 10, Sayı: 1, 312-324.

Mentions

1) Dinç. M. (2021). Yeni Adalılar-Çanakkale adalarında göç, halk kültürü, kimlik ve dönüşüm. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Referenced Work

Aça, M. (2021). Folkloru en küçük halk grubuna odaklandırmak: Aile folkloru. Karadeniz Araştırmaları, Cilt: XVIII, Sayı: 70, 373-391.

Mentions

1) Aça, M. (2021). Anlatı ve çocuk. O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. N. Uyanıker – B. Ayaz), 243-252, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *