Oral Presentations

1) Etnobiyoloji ve Etnoekoloji Türk Folklor Araştırmalarının Neresinde? / Where is Ethnobiology and Ethnoecology in Turkish Folklore Studies, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-III, (Ed. Mustafa Dinç, Ahmet Turan Türk), p. 51-64, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Full Text: Ethnobiology, Ethnoecology and Folklore

2) Geleneksel Ekoloji Bilgisi ve Güney Sibirya Destanları / Traditional Ecological Knowledge and Southern Siberian Epics, International Altay Communities Symposium-IX, Epics and Epic Culture, 27-30 September 2021, Bursa- Turkey, (Ed. İlhan Şahin etc.), İstanbul 2022, Osmangazi Belediyesi Yayınları, pp. 271-288.

3) Gelenekselden Moderne Ekolojik Bilginin Yerel Temsillerine Bayramiç’ten Bir Örnek: Sevinç Abla Çiftliği / An Example of Local Representations of Ecological Knowledge from Traditional to Modern from Bayramiç: Sevinç Abla Farm, 3. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu 1-3 Ekim 2021, (Ed. Mustafa Dinç), Çanakkale 2021, TOKÜAD Yayınları, pp. 139-161.

Bildiri Tam Metni

4) Bab’ Aziz Filmi Örneğinde Sembolik Yolculuğun Bireysel Aşamaları / Individual Stages of the Symbolic Journey in the Example of the Bab’ Aziz Film, Marmara Türklük Araştırmaları Sempozyumu I: Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi Uluslararası Sempozyumu (28-29 Mayıs 2021), Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi, (Ed. Gülşen Seyhan Alışık), Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları, pp. 21-30.

Bildiri Tam Metni

5) Türk Halk Bilimi Araştırmalarında Bilimsel Bakış ve Etik Sorunları Üzerine Tespitler / Determinations on Scientific Outlook And Ethical Problems in Studies of Turkish Folklore Studies, Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (3-5 Ekim 2019 Balıkesir/Edremit) Tam Metin Bildiriler Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), Çanakkale 2019, TOKÜAD Yayınları, pp. 16-39.

Bildiri Tam Metni

6) Balıkesir Yöresi Kadın Folklorunda Simgesel İfade Biçimleri / Symbolic Modes of Expression in Women’s Folklore of Balikesir Vicinity, Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (3-5 Ekim 2019 Balıkesir/Edremit) Tam Metin Bildiriler Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), Çanakkale 2019, TOKÜAD Yayınları, pp. 854-869.

Bildiri Tam Metni

7) Cumhuriyet Tarihinin İlk Mesleki Balıkçılık Okulu: Beşikdüzü Köy Enstitüsü / The First Occupational Fishery School of History of Republic of Turkey: Beşikdüzü Institute of Village, IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar, Çanakkale/Türkiye, 02-03 Mayıs 2019.

Bildiri Tam Metni

8 ) Balıkesir Kına Organizasyonu Firmaları -Hayal Satıcıları- Üzerine Halkbilimsel Değerlendirmeler / Folkloric Evaluations on Henna Organization Firms -Dream Sellers- in Balikesir City, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale/Türkiye, 08-10 Kasım 2018.

Bildiri Tam Metni

9) Balıkesir Yöresinde Güncellenmeye Çalışılan Geleneksel Bir Gelinlik: Balıkesir Pullusu / A Traditional Bridal Gown Which is Tried to be Updated in Balikesir Locality: Balikesir Pullusu, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale/Türkiye, 08-10 Kasım 2018.

Bildiri Tam Metni

10) Marmara Denizi’ndeki Balıkçıların Tarihsel Kökenleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on the Historical Origins of Fishermen in the Sea of Marmara, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale/Türkiye, 08-10 Kasım 2018.

Bildiri Tam Metni

11) “Geniş Aile Folklorunda Kuşaklar Arası Rekabetin Geleneksel Görünümlerine Balıkesir’den Bir Örnek: “Babamın Yanında Çocuğumu Sevmem”, IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Tallinn/Estonya, 06-07 Temmuz 2018.

Bildiri Tam Metni

12) Trabzon’un Maçka İlçesi’nde Eski Bir Sanal Akrabalık Ritüeli: Kardeşlik Düğünü / A Traditional Fictive Kinship Ritual In Macka, Trabzon: The Brotherhood Wedding, XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri, Konya, 09-11 Mayıs 2018.

Bildiri Tam Metni

13) Doğu Karadeniz Bölgesi Sözlü Kültürünün Kültür Envanteri Çalışmaları İçindeki Yeri ve Kültür Turizmine Etkileri Üzerine Değerlendirmeler / Evaluations on the Place of Oral Culture in the Eastern Black Sea Region in Cultural Inventory Studies and Its Effect on Cultural Tourism, DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, 23-24 Ekim 2017.

Bildiri Tam Metni

14) Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği, Türk Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, 13-15 Ekim 2017.

15) Türk Halklarının Evlenme Geleneklerinde Mani/Türkü Söyleyerek Kız İsteme / Asking for Marriage by Singing Folk Songs in the Marriage Traditions of the Turkish Peoples, International Conference: The West of the East, The East of the West, 04-06 July 2017, Prague/Czechia, s. 105-110.

Bildiri Tam Metni

16) Türkiye’de Folklor Araştırmaları ve Kent Kültürü: Bazı Eleştiriler ve Öneriler / Folklore Studies and the Urban Culture in Turkey: Some Remarks and Recommendations, 4th International Congress of Turkology, 21-23 September 2016, Warsaw/Poland.

Bildiri Tam Metni

17) Doğu Karadeniz Bölgesinde “Kurt Ağzı Bağlama” Uygulaması Üzerine Tespitler / Some Remarks on the “Wolf Jaw Strappıng” Ritual in the Eastern Black Sea Region of Turkey, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 02-04 Haziran Priştine/Kosova.

Bildiri Metni:

Doğu Karadeniz’de Kurt Ağzı Bağlama Uygulamaları

18 ) Türk Düğünlerinde Gerdeğe Giren Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği / The Ritual of Punching the Groom’s Back Before Entering the Connubial Chamber as Part of Traditional Turkish Weddings, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Edirne.

Bildiri Metni:

Türk Düğünlerinde Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği

19) Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi / The Place of Akçaabat in Trabzon Fishing Culture and Akgün Family, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, Veysel Usta ve diğerleri (Ed.), Trabzon 2014, s. 651-668, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları

Bildiri Metni:

Akçaabat Balıkçılık Kültürü ve Akgün Ailesi

20) Türk Halk Hikayelerinde Zindan / Dungeon in Turkish Folk Tales, Zindanlar ve Mahkumlar, Ed. Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, İstanbul 2006, s. 199-231.

Bildiri Metni:

Türk Halk Hikayelerinde Zindan

21) Doğum Sonrasında Hediyeleşme-Balıkesir Örneği / Gifting After Birth-Balikesir Example, Hediye Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç, İstanbul 2007, s. 391-395.

Bildiri Metni:

Doğum Sonrasında Hediyeleşme Geleneği

22) Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar / Beliefs and Practices Regarding the Physical Development of the Child during Pregnancy and Postpartum, Beden Kitabı, İstanbul 2009, Kitabevi Yay.

Bildiri Metni:

Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar

23) Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes / An Example of Turkish Local Joke Types from Giresun: Isiyin and Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, c. 2, Ankara 2010. (09-11 Ekim 2008 tarihleri arasında Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu konulu sempozyumda sunulan bildirinin yayınlanmış şeklidir.)

Bildiri Metni:

Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresundan Bir Örnek İsiyin ve Sümes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *