Book Chapters

1) Halk Edebiyatına Giriş / Introduction to Folk Literature,  Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), p. 1-48, Çanakkale 2012, Paradigma Akademi Yayınları.

2) Anlatmalık Türler / Narrative Genres, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), p. 164-282, Çanakkale 2012, Paradigma Akademi Yayınları. (Doç. Dr. Recep Tek ile birlikte.)

3) Etnobiyoloji ve Etnoekoloji Türk Folklor Araştırmalarının Neresinde? / Where is Ethnobiology and Ethnoecology in Turkish Folklore Studies, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-III, (Ed. Mustafa Dinç, Ahmet Turan Türk), p. 51-64, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Full Text: Ethnobiology, Ethnoecology and Folklore

4) Geleneksel Ekolojik Bilgiye Bir Folklor Araştırma Projesinin Penceresinden Bakmak: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler / Looking at Traditional Ecological Knowledge Through the Window of a Folklore Research Project: Findings, Problems and Suggestions , Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), p. 1-24, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 

Full Text: Traditional Ecological Knowledge

5) A Form of Traditional Treatment Guided by A Family Narrative: Alazlama, Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, (Ed. Mustafa Aça-Mehmet Ali Yolcu), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, p. 423-432. 

Full Text: Alazlama

6) İslam Etkili Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinde Köken Motifleri / Origin Motifs in Oral and Written Cultural Products with Islamic Influence, KÖKLER: Yay Çeken Kavimlerin Şafağı (Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni), (Haz. Sergen Çirkin), p. 481-505, İstanbul 2021, Ötüken Yayınları.

7) Geçiş Dönemleri, Kutlamalar, Bayramlar/Törenler ve Çocuk / Passage Rituals, Celebrations, Holidays/Ceremonies and Child, O Piti Piti Karamela Sepeti – Çocuk Folkloru Kitabı, (Ed. Nursel Uyanıker-Berna Ayaz), p. 183-226, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları. (co-author Dr. Mutlu Özgen).

8 ) Altaylardan Anadolu’ya Bir Sağaltma Unsuru: Ateş / A Healing Element from Altai to Anatolia: Fire, Geçmişten Geleceğe Avrasya, (Ed. Mustafa Aça-Mehmet Ali Yolcu), p. 290-314, Çanakkale 2021, Paradigma Akademi Yayınları.

Full Text:   Altaylardan Anadolu’ya Sağaltma Unsuru Ateş

9) Yaşam ve Ölüm Zıtlığında Kutsanmış Geleneğin Düşüşü / The Fall of the Blessed Tradition in the Contrast of Life and Death, Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları-I, (Ed. Mustafa Aça-Mustafa Dinç), p. 34-48, Çanakkale 2020, Paradigma Akademi Yayınları.

Full Text: Kutsanmış Geleneğin Düşüşü

10) Halk Edebiyatı ve Araştırmaların Tarihi / History of Folk Literature and Studies, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), p. 23-62, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

11) Anonim Halk Edebiyatı / Anonymous Folk Literature, Türk Halk Edebiyatı, (Ed. Mehmet Aça), p. 137-238, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

12) Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” Adlı TÜBİTAK Projesi Üzerine Değerlendirmeler / Evaluations on the TUBITAK Project “The Construction of Gender and Women’s Folklore: The Example of Balıkesir”, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, (Ed. Mehmet Ali Yolcu), p. 73-84, Çanakkale 2019, Paradigma Akademi Yay.

Text: Toplumsal Cinsiyet

13) Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi / History of Folklore Studies, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça),  p. 39-122, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık (co-author Prof. Dr. Mehmet Çeribaş)

14) Uygulamalı Halk Bilimi / Applied Folklore, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), p. 529-536, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

15) Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma ve Hukuka Dönük Temsilleri / Calendar, Season/Climate, Environment, Healing and Legal Representations of Folklore, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), p. 441-468, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık.

16) Halk Bilgisinin Ekonomiye ve Teknolojiye Dönük Temsilleri / Economic and Technological Representations of Folklore, Halkbilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), p. 239-286, Ankara 2019, Nobel Akademik Yayıncılık. (co-author Dr. Berna Ayaz)

17) Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı / Oguz Kagan Epic with Uighur Letters, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, (Ed. Ali Rıza Özdemir), İstanbul 2014, Kripto Yayınları.

18 ) Vakfıkebir (Trabzon) Yöresinde Fırıncılar ve Vakfıkebir Ekmeği / Bakers and Vakfikebir Bread in Vakfikebir (Trabzon) Region, Ekmek Kitabı (Ed. Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları, p. 257-272. (co-author Dr. Abonoz Küçük)

Full Text: Vakfıkebir Ekmeği

19) Köroğlu Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme / An Essay on Köroğlu Bibliography, Köroğlu Kitabı (Ed. Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yayınları.

Full Text: Köroğlu Bibliyografyası

20) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışları / Beliefs of Giresun and Trabzon Fishermen Regarding Dolphin Hunting, Balık Kitabı (Ed. Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Full Text: Yunus Avcılığı İle İlgili İnanışlar

21) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folklorunda Balıkların ve Diğer Deniz Canlılarının Adlandırılması / Naming Fish and Other Sea Creatures in the Occupational Folklore of Giresun and Trabzon Fishermen, Balık Kitabı (Ed. Emine Gürsoy Naskali) İstanbul 2015, Kitabevi Yayınları.

Full Text: Giresun ve Trabzon Balıkçılarının Balıkları Adlandırmaları

22) Denizin Çocukları / Children of the Sea, 81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Full Text: Giresun-Denizin Çocukları

23) Yayla Tutkusu / , 81 İlde Kültür ve Şehir: Giresun, İstanbul 2013, Giresun Valiliği Yayınları.

Full Text: Giresun-Yayla Tutkusu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *