Bilimsel Atıflar

Bilimsel çalışmalarıma yapılan atıfların 2018 yılı itibarı ile listesi aşağıdaki gibidir:

Atıf Yapılan Eser

Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul 2003, IQ Kültür Sanat Yay. (ISBN: 975-6618-64-7); 2. Baskı Konya 2011, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9) 3. baskı Konya 2014, Kömen Yay. (ISBN: 978-975-6527-71-9)

Yapılan Atıflar

1) Ahmet Keskin, “Oğuz Kağan Destan Metninde Kahramanın Takdimi”, Millî Folklor, 2012, S. 96, 5-18. (17)

2) Mehmet Aça, “Reşideddin Oğuznâmesi’nde Kadın”, Millî Folklor, 2007, S. 76, 76-92. (87)

3) Evrim Ölçer-Özünel, “Kendine Dönüşen Kahraman: Oğuz Kağan Destanı’nda İktidar ve Kut”, Millî Folklor, 2014, S. 104, 5-19. (19)

4) Mehmet Aça, “Oğuz Kağan ve Arı-Haan Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir?”, Millî Folklor, 2009, S. 82, 59-72. (75)

5) Yusuf Suiçmez, “Kaşgarlı Mahmud’a Göre Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı”, Rize Üniversitesi Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildirileri, Rize, 2008, 536-554. (537)

6) Aydın Öztürk, “Nûrmuhammet Andalıp Ve “Nesîmî” Poeması”, Electronic Turkish Studies, 2008, Vol. 3 Issue 7, 555-579. (557)

7) Mehmet Ali Yolcu, “Köroğlu Destanı’nın Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 2012, S. 199, 149-160. (153)

8) Harun Doğruyol, “Epıc As A Literary Genre And The Turkish Epic Oguz Khan”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 10 (1), 172-196. (184)

9) Rövşen Alizade, “Moğol-Türkmen Siyasi Karşıtlığı Bağlamında Oğuznameler ve Ergenekon Destanı”, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, 2016, S. 2, 13-31. (24)

10) Fatih Şayhan, “Deli Dumrul Anlatısında Türk Düşün Sisteminin Görüntü Düzeyleri”, Dede Korkut Okumaları, Ed. Ramazan Korkmaz, İstanbul 2016, Kesit Yayınları, 147-160. (157)

11) Mehmet Surur Çelepi, “Dânişmend-nâme’de Rüyaların İşlevleri”, Turkish Studies, 2010, 5/1, 263-280. (269)

12) Sadettin Gömeç, “Oğuz Kağan’ın Kimliği, Tarihte Oğuz Kağan ve Oğuz Kağan Destanları”, Turkish Studies, Vol. 4/8, 2009, 133-145 (142).

13) Samet Alıç, “Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadının Siyasi ve Askeri Rolleri”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 13(2), 307-323. (311)

14) Mehmet Aça vd., “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (182).

15) Mehmet Aça, “Kaynaklar”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 14. b., Ankara 2017, Grafiker Yay., (109).

16) Mehmet Aça, “Bir Uygarlaşma Öyküsü: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 2017, 3. b., 237-246. (241).

17) Somayeh Easy Cengiz, “Oğuznâme ve Şehnâme’de Yeryüzü ve Gökyüzü İmgeleri”, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 2015, 120-141 (?), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları.

18) Bilgehan Atsız Gökdağ – Kemal Üçüncü, Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Ankara 2007, Akçağ Yay. (46).

19) Mehmet Aça, “Türk Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi”, Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, İstanbul 2009 (464).

20) Naciye Ata Yıldız, Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar, Ankara 2015, Akçağ Yay. (368)

21) Mehmet Aça, “Kaynaklar”, Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 97-132 (109), Ankara, 2004: Grafiker Yay.

22) Mehmet Aça, “Anonim Halk Edebiyatı”, Halk Edebiyatı El Kitabı, (ed. M. Öcal Oğuz), 133-238 (182), Ankara, 2004: Grafiker Yay.

23) Pamuk Nurdan Gümüştepe – Berna Ayaz, “İslamı̇ Dönem Türk Destanlarında “Kötülüğün” Masal Unsurları İle Temsili: Battalnâme Örneği”, Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2018, S. 22, s. 77-97.  (94).

24) S. Sağlam, “Türkmenistan Sahasından Bir Kahramanlık Hikâyesi: Baba Rövşen”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2015, C. 5, S. 9, s. 169-209.  (173).

25) Mehmet Surur Çelepi, Türk Halk Kültüründe Rüya, Kömen Yayınları, Konya 2017. (87)

26) Mehmet Surur Çelepi, Türk Kültür Evreninde Toy Denizli Örneği, Kömen Yayınları, Konya 2017. (303)

27) Gizem Eroğlu, “Kazan Tatar Masalı Akıllı İhtiyar’da Değerler Çatışması ve Eğitimi”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2018, s. 336-342. (340).

Atıf Yapılan Eser

Denizin Çocukları (Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru), Türkiye Alim Kitapları Yayınları, Saarbrücken-Deutchland 2016. (ISBN: 978-3-639-81292-3)

Yapılan Atıflar

1) Turgay Kabak, “Trabzon ve Rize’de Halk Takvimi”, Takvim Kitabı,  (Editör: Emine Gürsoy Naskali-Burcu Yanıklar), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2017, s. 93-114. (98).

2) Abonoz Küçük, “Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine: Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurulmaz?”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2016, S. 12, s. 1-9. (6).

3) Mehmet Ali Yolcu, “Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği”, 2018, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (66)

4) Mehmet Ali Yolcu, “Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, C. 11, S. 23, s. 90-95. (93)

5) Cem Meriç, “Bayramiç Yöresinde Avcılık Etrafında Oluşan İnanış ve Uygulamalar”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, C. 11, S. 23, s. 193-206. (194)

6) Berk Yılmaz, “Geleneksel Ekoloji Bilgisi Bağlamında Bir Çalışma Denemesi: Akçaabat Bölgesi Örneği”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2018, s. 342-346. (346).

Atıf Yapılan Eser

Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Millî Folklor, 2013, 97, s. 91-110.

Yapılan Atıflar

1) Meriç Kurtuluş, “Osmanlı’nın Meczûbları Ve Mecnûnları: Erken Modern Dönemde Hastaneler Ve Deliliğe Bakış”, Millî Folklor, 2016, S. 110, s. 100-113. (107)

2) Gürol Pehlivan, “Sayı Simgeciliğinden Kehânete Bir Meczup ve Eseri Âşık Cemâl ve Amasya Seyahatnâmesi”, Millî Folklor, S. 115, 2017, 19-39. (20)

3) Anıl Çelik, “Türkiye Türkçesi Atasözü Ve Deyimlerinde Toplumun Delilik Algısı”, Bartın Üniversitesi Edebiyat ve Toplum Sempozyumu 28‐30 Nisan 2016-Bildiriler Kitabı, Bartın, 2016, C. 2, 449-465. (449, 450, 451, 452)

4) Sibel Turhan-Tuna, “Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla’dan Derlenmiş Bir Efsane İle Kurumuş Ağaçlar Hikâyesinin Mukayeseli İncelemesi”, Electronic Turkish Studies, Summer 2013, Vol. 8 Issue 8, 1347-1361. (1350)

5) Betül Bayraktar, “Mekânın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi”, TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017, S. 6/2, 925-935. (927)

6) Arzu Ertaylan, “Bir Direniş/İsyan Biçimi Olarak ‘Delilik’ Ve ‘Meczupluk’un Sinemadaki Temsili”, 6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 May 2017, Vol. 5, s. 1025-1046. (1026).

7) Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Deli ve Delilik, Ötüken Yayınları, İstanbul 2018, (20).

Atıf Yapılan Eser

Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar”, Beden Kitabı, (ed. Emine Gürsoy-Naskali, Aylin Koç), s. 401-408, İstanbul: Kitabevi Yayınlar, 2015.

Yapılan Atıflar

1) Cemile Kınacı, “Kazak Avulundan Kutlama Salonlarına, Popülerleşen Bir Kazak Geleneği: Tusavkeser Toyu”, Millî Folklor, 2017, S. 115, 141-156. (149)

Atıf Yapılan Eser

Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (26-28 Nisan 2013), (Ed. Veysel Usta ve diğerleri), İstanbul 2014, Akçaabat Belediyesi Kültür Yay., s. 651-668.

Yapılan Atıflar

1) Mahmut Davulcu, “Günümüzde Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı”, Uluslararası Karadeniz Havzası Araştırmaları Dergisi, 2015, S. 2, 53-90. (74)

2) Mahmut Davulcu, “Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, S. 12, 93-123. (113)

3) Yahya Kadoğlu – Ömer Güner, “Kıyı Çizgisi Değişimine Etkileri Açısından Yoroz Burnu – Sera Deresi Arasındaki Kıyı Sanat Yapıları”, Studies Of The Ottoman Domain, 2018, S. 15, s. 41-54. (43).

Atıf Yapılan Eser

Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

Yapılan Atıflar

1) Akyay Uygur – Ramazan Göral – İsmail Bozkurt, “Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, S. 34, s. 95-105. (98).

2) Seda Şahin – Özcan Özdemir, “İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması”,  Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,  2018, 7 (2), 563-583. (566)

3) Aslı Büyükokutan Töret, “Geleneğin Süzgecinde Teke Yöresi Delbekçi Kadınları”, Türklük Bilimi Araştırmaları,  XXXVI-/2014-Güz, 369-388. (378)

4) Seçkin Sarpkaya, “Batı Mitolojisine On Dakika Ara Beyaz Perdede Türk Mitolojisi: 2004- 2014 Arası Türk Korku Filmlerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi”, II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi, 2015, 215-231. (228)

5) Burcu Eğilmez, “Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?”, Monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 2016/6, 52-86.

6) Akyay Uygur-Ramazan Göral-İsmail Bozkurt, “Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, S. 34, 95-105 (98).

7) Seda Şahin – Özcan Özdemir, “İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması”,  Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,  2018, 7 (2), 563-583. (566).

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324.

Yapılan Atıflar

1) Duygu Kayalık-Şahin, “Cönk Terimi Ve Cönkler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Electronic Turkish Studies, Summer 2015, Vol. 10 Issue 12, 709-726. (715)

2) Abdülkerim Gülhan, “Türk Kültüründe Fal ve İsimlerle İlgili Bir Manzum Falname Örneği”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2015, S. 15, 195-222. (208)

3) Abdülkerim Gülhan, “Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnâmesi Örneği”,  Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2016, S. 16, 145-166 (154).

Atıf Yapılan Eser

Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalar (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul 2005, Kum Saati Yay. (ISBN: 975-6199-16-4)

Yapılan Atıflar

1) Suheyla Saritas, “The Importance of Wheat in Teething Celebration in Turkish Culture”, International Journal of Sociology and Anthropology, April 2011, Vol. 3(4), pp. 120-126. (121)

2) Aslı Büyükokutan Töret, Muğla Alevi Türkmen Kültürü, Konya 2017, Kömen Yay. (296)

Atıf Yapılan Eser

“Köroğlu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Köroğlu Kitabı, (Ed. Sabri Koz), İstanbul 2014, Kitabevi Yay., s. 539-589.

Yapılan Atıflar

1) Salahaddin Bekki, “Bekir İşlek’in Düziçili Aşıklardan Derlediği Köroğlu Kolları”, Uluslararası International Köroğlu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bolu 2016, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER Yay., 653-662.

Atıf Yapılan Eser

Doğum Sonrasında Hediyeleşme-Balıkesir Örneği, Hediye Kitabı, (Ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç), İstanbul 2007, s. 391-395.

Yapılan Atıflar

1) Aysun Dursun, Türk Halk Hukuku, İstanbul 2016, Ötüken Yay. (91)

Atıf Yapılan Eser

“Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 Kış, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

Yapılan Atıflar

1) Abonoz Küçük, Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. (32)

2) Rezan Karakaş, “Diyarbakır’da Bebeğin İlkleri: Hedik, Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, S. 16, s. 74-88. (76).

3) Meryem Bulut, “Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları?”, Turkish Studies, 2017, Vol. 12/21, 121-132. (126)

Atıf Yapılan Eser

“Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri”, Folklor/Edebiyat, S. 93, 2018/1, s. 93-103.

Yapılan Atıflar

1) Nail Tan, “Çoban Kültürü Söz Varlığı Üzerine Bir Sözlük”, 2018, Türk Dili, S. 797, 90-97. (90).

Atıf Yapılan Eser

Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara 2018.

Yapılan Atıflar

1) Mehmet Ali Yolcu, “Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, C. 11, S. 23, s. 90-95. (93)

Atıf Yapılan Eser

“Doğu Karadeniz Bölgesinde Kurt Ağzı Bağlama Uygulaması Üzerine Tespitler”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi-Sempozyum Özel Sayısı-, 2016, S. 7, s. 26-34.

Yapılan Atıflar

1) Tek, R. Kayseri Yöresi Sağaltma Ocakları, Kömen Yayınları, Konya 2018. (56).

Atıf Yapılan Eser

Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, (Ed. Gazanfer İltar), c. 2, Ankara 2009, s. 636-646.

Yapılan Atıflar

1) Abdulkadir Emeksiz, “Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler”, Turkish Studies, 2015, 10 (8), 987-1024. (1000)

2) Nilgün Çıblak Coşkun – Ömer Kırmızı, “Mersin Yöresinden Mahallî Bir Fıkra Tipi Örneği: Erdemlili Mudahhar”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, S. 31, 27-42. (31; 32)

3) Abonoz Küçük, Giresun Çepnileri Tarih-Halk Edebiyatı-Halk Bilimi, Ankara 2014, Gece Kitaplığı Yay. (139)

4) Canser Kardaş, “Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2018, S. 17, 87-106. (92).

Atıf Yapılan Eser

Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20.

Yapılan Atıflar

1) Zülfikar Bayraktar, “Altay Türklerinin Destanı Maaday Kara’da Kadın Kara Şaman Tipi Bağlamında Abram Moos Kara Taacı Karakteri Üzerine Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler”, Siberian Studies (SAD), 2014, 2 (5), 1-24. (12)

2) Emre Aygün, “Türk ve İskandinav Destanlarında Öldükten Sonra Dirilenler”, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Bildirileri, 2015, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Yayınları, s. 36-48. (46).

Atıf Yapılan Eser

Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74.

Yapılan Atıflar

1) Agnès Kefeli, “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia”, Slavic Review, Summer 2011, Vol. 70, No. 2 , pp. 373-398. (381)

2) Seyfullah Yıldırım, “G. N. Potanin’in Kazak Türkleri Arasında Derlemiş Olduğu Er Töstik (Er Töştük) Anlatıları Hakkında”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 2014, 3 (9), 75-102. (81)

Atıf Yapılan Eser

Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

Yapılan Atıflar

1) Bircan Eyüp – Serap Uzuner Yurt – Miriam Zeliha Stebler, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies, 7 (1), 1119-1131. (1125)

Atıf Yapılan Eser

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159.

Yapılan Atıflar

1) Özkan Daşdemir, Halk Hikâyesi Olarak Yusuf İle Züleyha, İstanbul 2012, Fenomen Yay. (53).

2) Amina Šiljak-Jesenković, “Kazivanje O Jusufu: Od Kur’anskog Prototeksta Do Kratkih Poetskih Formı U Dıvanskoj Poeziji Bošnjaka”, Prilozi Za Orijentalnu Filologiju,  2014, Issue 64, 133-166. (153)

3) Orhan Kemal Tavukçu, “Şeyyad Hamza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 39, 105. (105)

4) Amina Siljak Jesenkovic, “Hulûsî-i Dârendevî Dîvânı’nda Aşk Mesnevîlerinin Unsurları”, Somuncubaba İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi, 2014, S. 164, 15-18. (18)

Atıf Yapılan Eser

“Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 2015, s. 111-137.

Yapılan Atıflar

1) Pınar Fedakar – Nükte Sevim Derdiçok, “Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 36, Aralık 2016, s. 95-106. (98).

2) Aslı Büyükokutan Töret, “Meslek Folkloru Kapsamında Hekimlerle İlgili Stereotipler Ve Bunlara Bağlı Şakalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (24), s. 13-30. (15).

Atıf Yapılan Eser

Halk Bilgisinin Takvim, Mevsim/İklim, Çevre, Sağaltma, Ölçme ve Hukuka Dönük Temsilleri, Halk Bilimi El Kitabı, (Ed. Mustafa Aça), İstanbul 2017, Motif Vakfı Yay., s. 398-424.

Yapılan Atıflar

1) Mehmet Ali Yolcu, “Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği”, 2018, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 24, 63-77. (65)

2) Merve Berber, “Su Kültünün Türklerdeki Geleneksel Doğa Bilincinin Oluşmasındaki Rolü Üzerine”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2018, s. 331-335. (334).

Atıf Yapılan Eser

“Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekân Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), s. 5-20.

Yapılan Atıflar

1) Mevhibe Coşar – Gülşen Özçamkan Ayaz, “Masa Üstü Yazılarına Bir Örnek: Cazılar Deresinde İzler”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2018, s. 435-443. (436).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *