Articles

Clarivate SSCI and AH&CI Indexed Journals

1) A Heterodox Community under the Siege of Sunni Islam in Turkey: The Tahtacis, Journal of Church and State, vol. 64, Issue 2, 2022, 215-239. (co-author M. Ali Yolcu)

Full Text: https://academic.oup.com/jcs/article-abstract/64/2/215/6310380?redirectedFrom=fulltext

2) Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği / The Insane People and Their Narrations in Urban Culture: Example of Giresun, Milli Folklor, S. 97, Mart 2013, s. 91-110.

Full Text: Kent Kültüründe Deliler ve Anlatılar

3)  Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği / A Conk Which Found in Balıkesır and Example of Fal-i Nebat Within, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324.

 Full Text: Fal-i Nebat Makale

4) Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler / Some Remarks on the Theme of Death in the Epics of the Altai Turks, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20.

Full Text: Altay Türklerinin Destanlarında Ölüm Teması

5) Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış / A Comparison Between Şeyyad Hamza’s Work “Yusuf and Züleyha” and Tatar Turks’ The Book of “Yosıf”, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159.

Full Text: Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosıf Kitabı

6) Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme / A Study On The Motif Of Unworld Helping Characters In The Variant Of Yirtöfllik Epos Of Siberian (Tümen) Turkic People, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74.

 Full Text: Yirtöşlik Destanının Tümen Tatar Varyantında Yardımcı Kahramanlar

Other International Scientific Journals

1) The Effects of Modern Political Movements on Cultural Identity: The Case of Rites of Passage in Türkiye. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11 (37), 332-353. (co-author Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu)

Full Text: The Effects of Modern Political Movements on Cultural Identity..

2) Folkloru En Küçük Halk Grubuna Odaklandırmak: Aile Folkloru / Concentrating Folklore to the Smallest Social Unit: Family Folklore, Karadeniz Araştırmaları, XVIII/70, s. 373-391.

Full Text: Aile Folkloru

3) Türk Sinemasında Yeni Hayatın Eşiği: Haydarpaşa Garı Üzerine Değerlendirmeler / The Threshold of New Life in Turkish Cinema: Assessments on Haydarpaşa Station, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (1), s. 312-324. (co-author Mustafa Dinç)

Full Text: Türk Sinemasında Yeni Hayatın Eşiği Haydarpaşa Garı Üzerine Değerlendirmeler

4) Kültürel Ve Sosyal Davranışların Anlam Ve İşlev Dünyasına Bir Yolculuk: Davranış Folkloru / A Journey Towards the Semantic and Functional Realm of the Cultural and Social Behaviors: Behavioral Folklore, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2020, 13 (32), s. 1253-1777. (co-author Buse Asena Demir)

Full Text: Davranış Folkloru

5) Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması / A Practice of Folk Law which was Invented on the Basis Marriage and Ownership, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2019, 12 (27), s. 501-515. (co-author Melike Sağlam)

Full Text: Evlilik ve Mülkiyet Temelinde İcat Edilmiş Bir Halk Hukuku Uygulaması

6) Trabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarından Bazılarının Halk Bilimsel İncelemesi / A Folkloric Analysis of Some of the Traditional Children’s Games From Trabzon Territory, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (22), s. 49-68.

Full Text: Trabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarından…

7) Balıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine / Some Remarks on the Ways of Addressing Between Spouses in the Balikesir Region, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2018, C. 4, S. 5, s. 155-165.

Full TextBalıkesir Yöresinde Eşlerin Birbirlerine Hitap Biçimlerinin Bir Türü Üzerine

8 ) Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği / The Symbol of “Earth” in World Mythologies, Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, 1 (1), s. 23-35.

Full Text: Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği

9) Bir Erginlenme Ritüeli: Erik Çalmadan Gönül Çalmaya / The Rite of Passage: From Scrumping Plums to Stealing Hearts, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, 11 (21), s. 29-35.

Full Text: Bir Erginlenme Ritüeli Erik Çalmadan Gönül Çalmaya

10) Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları / The Perception of Uncanny Spaces in Turkish Folk Beliefs and its Refelction on the Eastern Black Sea Region Memorats, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şubat 2018, 11 (55), s. 5-20.

Full TextTürk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratları

11) Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri / The Representations of Traditional Occupational Law among the Herders and Shepherds of the Eastern Black Sea Region, Folklor/Edebiyat, Şubat 2018, 24 (93), s. 93-103.

Full Text: Çobanların Meslek Hukuku

12) Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Bilgisi Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler / Some Remarks on the Traditional Animal Treatment and Healing Practices of Black Sea Livestock Farmers and Shepherds, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Ocak 2018, S. 61, s. 127-144.

Full Text: Çobanların Geleneksel Veterinerlik Bilgisi

13) Kent Folkloruna Yöneliş ve Trabzon Kent Kültüründe Pazarcı Folklorunun Yeri / An Orientation Towards Urban Culture: The Place of Market Vendor Folklore in the Urban Culture of Trabzon, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2018, 17 (1), s. 74-91.

Full Text: Trabzon Pazarcı Folkloru

14) Trabzon Çevresinde Tütün Kaçakçıları ve Kolcular Etrafında Oluşan Anlatılar / Narratives Shaped Around Tobacco Smugglers and Watcmen in Trabzon Province, TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2017, 6(4), s. 2545-2564. (co-author İskender Keleş)

Full Text: Tütün Kaçakçıları ve Kolcu Anlatıları

15) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış / An Comparative Outlook on Hunting-Centered Beliefs and Practices of Eastern Black Sea Fishermen, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (2), s. 33-56.

 Full Text: Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamaları

16) Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış / An Outlook on History of Occupational Folklore Studies, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 111-137.

Full TextMeslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış

17) “Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat / The Settlement, Family and Everyday Life of the Eastern Black Sea Fishermen, Uluslararası Karadeniz Havzası Folklor Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 19-42.

Full Text: Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat

18 ) Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi / An Analogy Essay on the Practices and Beliefs of Afterbirth Among Cuvaş Turks and Trabzon Şalpazarı Cepnis, Karadeniz-Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2008, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

 Full TextTrabzon-Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası İnanışları

19) Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi / An Example of Positioning Endeavors of Hacivat and Karagoz as Historic Individualities to a Certain Period from Cinema, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (co-author Mehmet Aça)

Full Text: Hacivat ve Karagöz’ü Belli Dönemlere Tarihsel Kişilikler Olarak Bağlama

20) Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler / Findings Concerning the Processing of Folk Literature Topics in Literature Textbooks, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

 Full TextSözlü Edebiyat Konularının Ders Kitaplarındaki Yeri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *